• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO6-SC611-2019-1 - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO6-SC611-2019-1 - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 06. 2019 do 11. 11. 2019

Predmet podpory

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013

Územné obmedzenie

 • celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja
 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013

Podporované (oprávnené) aktivity

 • výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
 • rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
 • výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
 • výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá,
 • výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii14 (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
 • výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
 • nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.)

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 0 1 425 000

V čase predloženia Žiadosti musí byť vydané platné stavebné povolenie.

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce,
 • prípravná a projektová dokumentácia,
 • stavebný dozor,
 • externý projektový manažment,
 • mzdové výdavky,
 • rezerva na nepredvídané výdavky.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Pozemné komunikácie (cesty)novostavba, rekonštrukcia - 110,00 EUR/m2,
 • Pozemné komunikácie (cesty) Rekonštrukcia - výmena povrchu (podkladná a obrusná vrstva vozovky) - 70,00 EUR/m2,
 • Pozemné komunikácie(chodníky)novostavba - 110,00 EUR/m2
 • Pozemné komunikácie (chodníky)rekonštrukcia - 95,00EUR/m2
 • Mostné objekty(mosty, lávky) Novostavba - 1400,00 EUR/m2
 • Mostné objekty (mosty, lávky)novostavbatyp nosnej konštrukcie -presypaný - 940,00 EUR/m2
 • Mostné objekty (mosty, lávky) Rekonštrukcia - 1680,00 EUR/m2
 • Mostné objekty (mosty, lávky)hlavné zameranie rekonštrukcie -mostný zvršok - 580,00EUR/m2

Ostatné informácie

V čase predloženia Žiadosti musí byť vydané platné stavebné povolenie.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom