• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPLZ-PO6-SC611-2020-1 - Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO6-SC611-2020-1 - Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 21. 04. 2020 do 17. 07. 2020

Predmet podpory

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013

Osídlenia MRK v ktorých sa realizuje/zrealizoval projekt v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 nie sú oprávnené.

Územné obmedzenie

 • Oprávnené miesto realizácie projektu - celé územie SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Oprávnené miesto realizácie - územie obcí oprávnených žiadateľov,a to obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2019 – viď http://www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit

Podporované (oprávnené) aktivity

 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
 • realizácia vodného zdroja
 • výstavba výdajných miest
 • realizácia úpravní povrchovej vody.
Zabezpečenie prístupu k pitnej vode = zabezpečenie hromadného zásobovania pitnou vodou pre osoby MRK bez pitnej vody a zlepšenie prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosťou existujúceho zdroja pitnej vody.

Žiadateľ je povinný pre osoby MRK zabezpečiť nepretržitý prístup k pitnej vode počas obdobia udržateľnosti projektu. Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb (minim. 30 osôb z MRK) a spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 0 1 425 000

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce, napr.:
  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody do DN 150, vrátane všetkých technológií, stavebných prác a objektov,
  • vodný zdroj – výstavba, budovanie, rozšírenie, vrátane budovania vŕtaných studní, všetkých technológií, napr. na čerpanie a úpravu vody, stavebných prác a objektov, o.i. aj napr. záchyt prameňa a iné,
  • výstavba výdajných miest, vrátane všetkých technológií a stavebných prác (miesto, kde je umiestnený napr. výtokový stojan pre uličné rozvody vody, automatický výdajný systém alebo zariadenie podobnej funkcie. V závislosti od potrieb projektu môže byť vybudovaných aj viac výdajných miest),
  • realizácia úpravní povrchových vôd (napr. vodných tokov), vrátane všetkých technológií a stavebných prác.
Domové prípojky nie sú oprávnené, odbočenia k domovej prípojke po hranicu pozemku áno.
 • prípravná a projektová dokumentácia (do výšky 2,11 - 4,7 % z OV na stavebné práce)
 • stavebný dozor (do výšky 1,30 - 1,7 % z OV na stavebné práce)
 • vybavenie (v prípade, že VO sa uskutoční samostatne, mimo stavebných prác)
  • telekomunikačná technika
  • výdajný systém
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • služby externého manažmentu
 • služba výkonu procesu verejného obstarávania na aktivity projektu
 • interný manažment - mzdové výdavky na riadenie projektu, prípravu ŽoNFP a verejné obstarávanie (do výšky FL)
 • rezerva na nepredvídané výdavky (2,5 % z OV na stavebné práce)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Výška COV je ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí zlepšený prístup k pitnej vode.

Počet osôb MRK - max výška COV

 • 30-99: 130 000,00 EUR
 • 100-199: 250 000,00 EUR
 • 200-399: 500 000,00 EUR
 • 400-749: 800 000,00 EUR
 • 750-1299: 1 200 000,00 EUR
 • 130 a viac: 1 500 000,00 EUR
Benchmark (B) - optimálna úroveň výdavkov, prekročenie je nutné zdôvodniť
Finančný limit (FL) - horná hraničná hodnota oprávnenost
Hodnoty sú s DPH.
 • Vodovod:
  • B 260 EUR/m,
  • FL 360 EUR/m
 • Vodný zdroj:
  • B 46 000 EUR/kpl,
  • FL 60 000 EUR/kpl
 • Úpravňa povrchovej vody:
  • B 70 000 EUR/ks,
  • FL 80 000 EUR/ks
 • Výdajné miesto:
  • B 15 000 EUR/kpl,
  • FL 19 200 EUR/kpl
 • hydrogeologický prieskum:
  • B 11 500 EUR,
  • FL 14 200 EUR
 • Nepriame výdavky na realizáciu VO, externý a interný manažment (do výšky 1,8 - 4,6 % z celkových priamych OV)

Doplňujúce a špecifické informácie

Primárne musí byť podpora smerovaná pre obyvateľov MRK. V rámci výšky celkových oprávnených výdavkov možno realizovať oprávnené aktivity aj pre obyvateľov mimo prostredia MRK, ale za podmienky splnenia počtu podporených osôb z MRK min.30.

V rámci výzvy môže žiadateľ predložiť viac ako 1 ŽoNFP, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

 • COV súhrnne za všetky predložené ŽoNFP nesmú presiahnuť sumu 1 500 000,00 EUR a súčasne
 • bola dodržaná maximálna výška COV na celkový počet podporených osôb MRK za všetky predložené ŽoNFP
 • podporené môže byť len osídlenie, ktoré nebolo súčasťou už schválenej ŽoNFP v predchádzajúcich kolách.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom