Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO6-SC612-2018-1 - Výstavba a rekonštrucia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2018 do 22. 02. 2019

Predmet podpory

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Len obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Samostane sa budú posudzovať:

 • Obce v zozname 150 obcí s najvyššou mierou segregačného indexu
 • Obce mimo zoznamu 150 obcí s najvyššou mierou segregačného indexu

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj)
NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj)
NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj)

Podporované (oprávnené) aktivity

Typy aktivít:

 • Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
  • Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska
   • výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej školy/ elokovaného pracoviska
   • výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska
 • Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
  • Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska
   • Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity
   • Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba inej budovy pre potreby materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom presunutia a rozšírenia existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska
   • Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba,inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska

Pozn.
 • pri výstavbe novej materskej školy/elokovaného pracoviska platí minimálna kapacita určená pre deti z MRK 20 % z plánovanej kapacity materskej školy/elokovaného pracoviska,
 • pri rekonštrukcii, prístavbe, nadstavbe, zmene dispozície existujúceho objektu resp. výstavbe nového, ktorý bude slúžiť na rozšírenie a presunutie kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska platí minimálny nárast existujúcej kapacity materskej školy/elokovaného pracoviska 30 % z kapacity pred jej rozšírením. Súčasne musí byť dodržaná minimálna 20 % kapacita určená pre deti z MRK

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max. min. max.
samospráva 0 95 0 1 900 000

Oprávnené výdavky

 • 021 Stavby
  • stavebné práce
  • prípravná a projektová dokumentácia
  • stavebný dozor
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
  • interiérové a exteriérové vybavenie
 • 518 Ostatné služby
  • externý manažment
  • výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu
  • informovanie a komunikácia
 • 521 Mzdové výdavky
  • interný manažment
 • 930 Rezerva na nepredvídané výdavky

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom