Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 - Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 17. 07. 2018 - 11. 01. 2019
Poznámka Uzavretý typ výzvy.

Predmet podpory

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • mikro, malé, stredné a veľké podniky, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov,
V rámci výzvy sa uplatňuje inštitút partnerstva. Povinnosťou je zapojenie minimálne 3 partnerov žiadateľa, t.j. 1 žiadateľ + 3 partneri.

Žiadateľ musí okrem iného splniť podmienky:
 • V predmete podnikania musí mať zapísané činnosti v súlade so zameraním projektového zámeru, a to minimálne 24 mesiacov pred predložením projektového zámeru.
Musí spĺňať minimálne kvalifikačné predpoklady na realizáciu výskumno-vývojových úloh, t.j. musí zdokumentovať riešenie aspoň dvoch výskumno-vývojových úloh v priebehu 36 mesiacov predchádzajúcich predloženiu projektového zámeru, realizovaných v rámci oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej realizuje projektový zámer, pričom minimálne v prípade jednej z výskumno-vývojových úloh musí byť zrejmá a popísaná aplikácia akéhokoľvek, jej realizáciou dosiahnutého typu inovácie do produkčného procesu žiadateľa, prípadne iného subjektu.
 • Ak je veľkým podnikom tak musí zabezpečiť zapojenie MSP do plánovanej realizácie aktivít projektového zámeru.

Partnermi žiadateľa môžu byť:
 • Podniky z kategórie MSP aj veľké podniky
 • Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj (automaticky posudzované ako veľké podniky):
  • Slovenská akadémia vied,
  • Právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • Verejné výskumné inštitúcie ,
  • Verejné vysoké školy,
  • Štátne vysoké školy,
  • Súkromné vysoké školy,
  • Právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami.
Podmienka splnenia minimálnych kvalifikačných predpokladov na realizáciu výskumno-vývojových úloh platí pre všetkých partnerov.

Žiadateľ a každý partner, z kategórie podnikov, musí pôsobiť, alebo mať funkčné väzby na domény:
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel,
 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
 • Priemysel pre 21. storočie,
 • Zdravé potraviny a životné prostredie,
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné územia: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Rozhodujúce je miesto realizácie projektového zámeru, nie sídlo žiadateľa resp. partnera.

Podporované (oprávnené) aktivity

Výzva podporuje realizáciu nasledovných typov aktivít:

 • zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry,
 • priemyselný výskum,
 • experimentálny vývoj,
 • ochrana práv duševného vlastníctva (táto aktivita je oprávnená výlučne pre MSP).
Oprávnený projektový zámer musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch z vyššie uvedených hlavných aktivít projektového zámeru, pričom platí, že:
 • hlavná aktivita pod názvom zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry je vždy povinná a zároveň
 • aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom priemyselný výskum a experimentálny vývoj je povinná.

Dĺžka realizácie projektu

Projektový zámer musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektového zámeru, t.j. realizácia hlavných aktivít projektového zámeru musí byť ukončená najneskôr do 30. septembra 2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 80 2 000 000 9 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 80 2 000 000 9 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 75 2 000 000 9 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 65 2 000 000 9 000 000

Oprávnené výdavky

Aktivita: Zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry

 • 013 – Softvér
  • nákup softvéru v prípade, ak je softvér kúpený samostatne a nie je súčasťou obstarania technológie, zariadenia, prípadne hardvéru a jeho ocenenia,
  • technické zhodnotenie/modernizácia softvéru,
  • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky.
 • 014 - Oceniteľné práva
  • nákup licencií,
  • nákup autorských práv a patentov,
  • nákup receptov,
  • nákup predmetov priemyselných práv.
 • 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  • nákup strojov, prístrojov, zariadení (aj dopravných zariadení, pokiaľ sú tieto neoddeliteľnou súčasťou obstarávaného stroja, prístroja, zariadenia).
Aktivity: priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj
 • 014 - Oceniteľné práva
  • patenty kúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov,
  • poznatky kúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov.
 • 112 - Zásoby
  • nákup hmotného majetku, ktorého doba životnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (prijímateľa /partnera) nebol zaradený ako dlhodobý hmotný majetok,
  • nákup spotrebného materiálu nevyhnutného pre výkon činnosti odborného personálu výlučne v súvislosti s realizáciou hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj
 • 551 - Odpisy
  • odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného v rámci realizácie hlavných aktivít projektu priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.
 • 518 - Ostatné služby
  • nákup nehmotného majetku, ktorého doba životnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (prijímateľa/partnera) nebol zaradený ako dlhodobý nehmotný majetok,
  • nákup zmluvného výskumu/vývoja za predpokladu, že vynakladanie oprávnených výdavkov začne až na základe účinnej zmluvy uzavretej medzi riešiteľom a zadávateľom, pričom výdavky na nákup zmluvného výskumu/vývoja môžu predstavovať maximálne 50 % zo súčtu celkových oprávnených výdavkov hlavných aktivít s názvom priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj v rámci rozpočtu jednotlivého člena partnerstva,
  • operatívny nájom strojov, prístrojov, zariadení, vybavenia a laboratórnych nástrojov počas obdobia ich využívania v rámci hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.
  • externé riadenie hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.
 • 521 - Mzdové výdavky
  • celková cena práce, resp. odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru odborného personálu v rámci stanovených pracovných pozícií a v rozsahu, v ktorom sa zamestnanci priamo podieľajú na realizácii hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj,
  • celková cena práce, resp. odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru personálu zapojeného do riadenia hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj v rámci stanovených pracovných pozícií a v rozsahu, v ktorom sa zamestnanci priamo podieľajú na riadení hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj - interné riadenie hlavných aktivít.
 • 902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov
  • nepriame výdavky, ktorých vznik nesúvisí priamo s realizáciou hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, ale sú určené na financovanie podporných aktivít vzniknutých v dôsledku realizácie hlavných aktivít priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.
Aktivita: ochrana práv duševného vlastníctva
 • 518 Ostatné služby
  • zabezpečenie služieb patentových zástupcov spojených so získaním (prihlásením), registráciou, schválením a ochranou (udržiavaním):
   • národných, európskych a medzinárodných patentov
   • národných, medzinárodných dizajnov a dizajnov Spoločenstva
   • národných, medzinárodných ochranných známok a ochranných známok Spoločenstva
   • národných a medzinárodných úžitkových vzorov
   • národného a medzinárodného označenia pôvodu výrobkov a zemepisného označenia výrobkov v EÚ a pod.
 • 568 Ostatné finančné výdavky
  • správne poplatky týkajúce sa získania (prihlásenia), registrácie, schválenia a ochrany (udržiavania):
   • národných, európskych a medzinárodných patentov;
   • národných, medzinárodných dizajnov a dizajnov Spoločenstva;
   • národných, medzinárodných ochranných známok a ochranných známok Spoločenstva;
   • národných a medzinárodných úžitkových vzorov;
   • národného a medzinárodného označenia pôvodu výrobkov a zemepisného označenia výrobkov v EÚ a pod.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 100 000 000 EUR

 • Minimálna výška príspevku na projekt: 2 000 000 EUR
 • Maximálna výška príspevku na projekt: 9 000 000 EUR
 • Aktivita: zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry musí predstavovať min. 40 % z celkových oprávnených výdavkov projektového zámeru.
 • Nepriame výdavky podporných aktivít vzťahujúcich sa k hlavným aktivitám priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj: max. 15 % z celkových oprávnených priamych osobných výdavkov na zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii a na riadení príslušnej hlavnej aktivity priemyselný výskum/alebo experimentálny vývoj.
 • Výdavky súvisiace so zabezpečením riadenia výskumno-vývojových aktivít - Max. 5 % z celkových oprávnených výdavkov príslušnej hlavnej aktivity priemyselný výskum/alebo experimentálny vývoj bez výdavkov súvisiacich so zabezpečením riadenia predmetnej hlavnej aktivity.
 • Zmluvný výskum - Max. 50 % zo súčtu celkových oprávnených výdavkov hlavných aktivít s názvom priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj v rámci rozpočtu jednotlivého člena partnerstva, t.j. žiadateľa/prijímateľa/každého z partnerov.
 • Maximálna výška celkové oprávnených výdavky každého partnera, ktorý je výskumnou organizáciou nesmie presiahnuť sumu 1 000 000 EUR.
 • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na aktivitu ochrana práv duševného vlastníctva nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR na jeden podnik.
INTENZITA POMOCI vo forme NFP je rozdielna v závislosti od typu aktivity, žiadateľa a spôsobu realizácie výskumu a vývoja formou efektívneho partnerstva:

Podniky
Priemyselný výskum
 • Malý podnik - 70 %
 • Stredný podnik - 60 %
 • Veľký podnik - 50 %
Priemyselný výskum formou efektívnej spolupráce
 • Malý podnik - 80 %
 • Stredný podnik - 75 %
 • Veľký podnik - 65 %
Experimentálny vývoj
 • Malý podnik - 45 %
 • Stredný podnik - 35 %
 • Veľký podnik - 25 %
Experimentálny vývoj formou efektívnej spolupráce
 • Malý podnik - 60 %
 • Stredný podnik - 50 %
 • Veľký podnik - 40 %
Ochrana práv duševného vlastníctva
 • Malý podnik - 50 %
 • Stredný podnik - 50 %
 • Veľký podnik - 0 % (neoprávnená aktivita)
Zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry
 • Malý podnik – 50 %
 • Stredný podnik – 50 %
 • Veľký podnik – 50 %


Výskumné organizácie
 • Štátny sektor, štátne VŠ a nimi zriadené právnické osoby - 100 %
 • Verejné VŠ a nimi zriadené právnické osoby - 95 %
 • Súkromné VŠ a nimi zriadené právnické osoby - 90 %

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom