Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 - Podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja - Zdravé potraviny a životné prostredie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 08. 2018 do 31. 12. 2018

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Dôraz sa bude klásť na aktívnu participáciu kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci progr. obdobia 2007 – 2013.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi št. správy
 • sektor verejných výskumných inštitúcií,
 • sektor vysokých škôl - verejné VŠ, štátne VŠ, súkromné VŠ a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 • podnikateľský sektor - podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj;

Oprávnenosť partnera všetky subjekty uvedené medzi oprávnenými žiadateľmi plus
 • neziskový sektor - občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva nasledovne:
 • pri NFP pod ako 10 mil. EUR - minimálny počet partnerov je 3, t.j. každý projekt musí mať min. 1 žiadateľa a 3 partnerov, z toho 1 musí byť povinne podnikat. subjektom.
 • pri NFP od 10 mil. EUR - minimálny počet partnerov je 5, t.j. každý projekt musí mať minimálne 1 žiadateľa a 5 partnerov, z toho 2 musia byť povinne podnikat. subjektom.

Územné obmedzenie

Oprávnené miesto realizácie: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera.

Max. 15 % z rozpočtu projektu môže byť využité mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblasti špecializácie RIS3 SK v rámci nasledovných typov aktivít:

 • nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
 • priemyselný výskum (platí pre výskumné org., ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
 • experimentálny vývoj (platí pre výskumné org., ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).
Projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie: Zdravé potraviny a životné prostredie.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 36 mesiacov.

Maximálna dĺžka realizácie projektu je do 30.6.2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 80
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 80
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 75
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 65
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
univerzity a vysoké školy 90 95
výskumná inštitúcia 90 95
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 95

Žiadateľ/partner je povinný byť najneskôr k dátumu ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR“).

Žiadateľ povinný zapracovať do ŽoNFP odporúčania zahraničných expertov a predložiť spolu zo ŽoNFP „Vyhodnotenie zapracovania odporúčaní zahraničných expertov“. Odporúča sa predložiť výskumnú stratégiu najneskôr dva mesiace pred dátumom uzavretia výzvy, za účelom zabezpečenia včasného posúdenia a zapracovania odporúčaní zahraničných expertov.

Minimalizácia podielu kapitálových výdavkov na obnovu a/alebo rekonštrukciu VaV zariadení na celkových oprávnených výdavkoch projektu, bude posudzovaná v rámci hodnotiaceho kritéria 4.5 Podiel výskumno-vývojových činností (tzv. mäkkých výdavkov) projektu na rozpočte projektu.

Žiadateľ/Partner v rámci podnikateľského sektora musí byť aktívny v rámci hospodárskej súťaže na trhu.

 • Obrátka celkového majetku z tržieb musí dosiahnuť min. 0,2.
V prípade, že podnikateľský subjekt nespĺňa vyššie uvedené kritérium, môže byť iba partnerom a musí splniť aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok:
 • bol prijímateľom investície do podniku minimálnej výške ¼ NFP prislúchajúcemu subjektu v rámci projektového konzorcia,
 • ak za ostatné 3 roky bol ocenený v rámci inovácií, či výskumu, ktorý je predmetom projektu na inovačnej súťaži organizovanej v rámci členských krajín OECD, v medzinárodných súťažiach, v ktorých bola zostavená medzinárodná komisia,
 • získal min. 12 bodov v rámci hodnotení výziev SME Instrument Horizontu 2020 od 1. januára 2014 do dátumu podania ŽoNFP.
Súčasne platí, že podnik, ktorý spĺňa jednu z bodov č. 2, 3, alebo 4, musí mať v rámci projektového konzorcia subjekt, ktorý spĺňa bod č. 1.

Oprávnené výdavky

V zmysle prílohy č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška NFP projektu je 3 000 000 EUR.
Maximálna výška NFP projektu je 15 000 000 EUR.

Pre podnikateľské subjekty je max dotácia (NFP) limitovaná jednou z možností:

 • max NFP = hodnota celkového majetku za posledné ukončené účtovné obdobie vo vzťahu k NFP je min 0,62. Znamená to, že na 1 Euro NFP je potrebné mať majetok v hodnote 0,62 Eur.
 • max NFP = 35 % z priemerných tržieb za posledné tri roky

Doplňujúce a špecifické informácie

Projekt je oprávnenený, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • súčasťou projektu je realizácia nasledujúcich typov aktivít: nezávislý výskum a vývoj a zároveň minimálne jeden z typov aktivity priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj,
 • plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/ partnerovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy projektu) známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
Výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva (výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry).

Projekt musí byť v súlade so stratégiou RIS3 SK a musí byť preukázané jeho obsahové prepojenie na:
 • minimálne jednu zo stanovených produktových línií domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK: Zdravé potraviny a životné prostredie,
 • hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK, alebo funkčnú väzbu a súčasne užívateľský, alebo odberateľský potenciál v rámci hlavných SK NACE produktovej línie domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK Zdravé potraviny a životné prostredie,
 • súbor politík RIS3 SK prostredníctvom aktivity RIS3 SK špecifikovanej výzvou.

Ostatné informácie

Žiadateľ/partner je povinný byť najneskôr k dátumu ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR“).

Žiadateľ povinný zapracovať do ŽoNFP odporúčania zahraničných expertov a predložiť spolu zo ŽoNFP „Vyhodnotenie zapracovania odporúčaní zahraničných expertov“. Odporúča sa predložiť výskumnú stratégiu najneskôr dva mesiace pred dátumom uzavretia výzvy, za účelom zabezpečenia včasného posúdenia a zapracovania odporúčaní zahraničných expertov.

Minimalizácia podielu kapitálových výdavkov na obnovu a/alebo rekonštrukciu VaV zariadení na celkových oprávnených výdavkoch projektu, bude posudzovaná v rámci hodnotiaceho kritéria 4.5 Podiel výskumno-vývojových činností (tzv. mäkkých výdavkov) projektu na rozpočte projektu.

Žiadateľ/Partner v rámci podnikateľského sektora musí byť aktívny v rámci hospodárskej súťaže na trhu.

 • Obrátka celkového majetku z tržieb musí dosiahnuť min. 0,2.
V prípade, že podnikateľský subjekt nespĺňa vyššie uvedené kritérium, môže byť iba partnerom a musí splniť aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok:
 • bol prijímateľom investície do podniku minimálnej výške ¼ NFP prislúchajúcemu subjektu v rámci projektového konzorcia,
 • ak za ostatné 3 roky bol ocenený v rámci inovácií, či výskumu, ktorý je predmetom projektu na inovačnej súťaži organizovanej v rámci členských krajín OECD, v medzinárodných súťažiach, v ktorých bola zostavená medzinárodná komisia,
 • získal min. 12 bodov v rámci hodnotení výziev SME Instrument Horizontu 2020 od 1. januára 2014 do dátumu podania ŽoNFP.
Súčasne platí, že podnik, ktorý spĺňa jednu z bodov č. 2, 3, alebo 4, musí mať v rámci projektového konzorcia subjekt, ktorý spĺňa bod č. 1.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom