Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 - Podpora centier excelentnosti nádnárodného významu - II. Etapa


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 17. 08. 2018 do 15. 10. 2018

Predmet podpory

 • Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom sú

 • podnikateľské subjekty, ktoré realizujú aj výskum a vývoj.
Oprávneným partnerom sú:
 • súkromné VŠ,
 • verejné VŠ,
 • štátne VŠ,
 • štátne a verejné výskumné inštitúcie,
 • neziskové organizácie, občianské združenia, združenia právnických osôb, ktoré realizujú aj výskum a vývoj.
 • podnikateľskú sektor.

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva s:
 • min. jednou výskumnou organizáciou
 • minimálne jedným malým / stredným podnikom

Územné obmedzenie

Za oprávnené miesto realizácie projektu sa považuje územie Bratislavského kraja. Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných VaV centier (priemyselný subjekt priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK v BSK
- podpora vybraných priemyselných VaV centier, ktoré majú medzinárodný rozmer a potenciál dosahovať prelomové unikátne výsledky medzinárodnej úrovne,
- podpora celej škály činnosti pokrývajúcej excelentný výskum a experimentálny vývoj,

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 36 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 80 3 000 000 Nie je obmedzené
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 80 3 000 000 Nie je obmedzené
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 75 3 000 000 Nie je obmedzené
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 65 3 000 000 Nie je obmedzené

Oprávnené výdavky

 • obstaranie vybavenia, náístrojov, zariadení,
 • obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (softvér, licencie...),
 • výdavky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva,
 • zmluvný výskum a vývoj,
 • mzdové výdavky na odborný personál, relaizujúci VaV aktivity,
 • mzdové výdavky na riadenie projektu,
 • spotrebný materiál,
 • služby, expertízy,
 • cestovné náhrady,
 • a i.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška príspevku:

 • 35 % z priemerných tržieb za posledné tri roky
 • určená vzorcom "NFP =< Spolu majektok / 0,62"
Limity na mzdové výdavky (TPP, Dohoda):

Administratívny personál (riadenie projektu)
 • TPP, Dohoda - max. 17,00 EUR/hod.
Odborný personál
 • Kľúčový VaV pracovník - max. 24 EUR/hod.
 • VaV pracovník - max. 20 EUR/hod.
 • Technický pracovník - max. 15 EUR/hod.
 • Zahraničný vedecký pracovník - max. 140 EUR/hod
Limity na mzdové výdavky (externé):
V prípade externých administratívnych / odborných kapacít je oprávneným výdavkom fakturovaná suma za hodinu podľa samostatných limitov. Výdavky musia byť vysúťažené v rámci verejného obstarávania.

Administratívny personál (riadenie projektu)
 • TPP, Dohoda - max. 25,00 EUR/hod.
Odborný personál
 • Kľúčový VaV pracovník - max. 40 EUR/hod.
 • VaV pracovník - max. 32 EUR/hod.
 • Technický pracovník - max. 25 EUR/hod.
 • Zahraničný vedecký pracovník - max. 140 EUR/hod

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom