• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13 - Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13 - Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 05. 2019 do 30. 08. 2019

Predmet podpory

Zameranie výzvy vychádza z príkladu aktivity OP Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) zameranej na podporu individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier. Príklad aktivity definovaný OP VaI hovorí, že „ide o schému kolaboratívneho výskumu, kde tému výskumu/vývoja určuje podnik, ako nositeľ výskumného centra. Pôjde o partnerské projekty, kde ako partneri musia byť ďalšie podnikateľské subjekty a/alebo výskumné inštitúcie nevykonávajúce hospodársku činnosť. Cieľom každého projektu je vytvoriť konkrétne výsledky, následne využiteľné v praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/metóda a pod.)“.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

 • podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj
V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva, a to minimálne s jednou ďalšou výskumnou inštitúciou (podnikateľskou alebo nepodnikateľskou)

Maximálny počet partnerov je 2 (1x žiadateľ + 2 partneri)

Podnikateľská výskumná inštitúcia musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.

Nepodnikateľská výskumná inštitúcia z neziskového sektora musí mať minimálne 36 mesiacov pred podaním ŽoNFP v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti výskumu a/alebo vývoja, ktoré sú relevantné v rámci predkladaného projektu.

Žiadateľ/partner, najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Územné obmedzenie

Oprávnené miesto realizácie: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera.

Max. 15 % z rozpočtu projektu môže byť využité mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podnikateľské výskumné inštitúcie v rámci projektu môžu realizovať nasledovné oprávnené aktivity:

 • Priemyselný výskum (povinný typ aktivity pre každú podnikateľskú výskumnú inštitúciu)
 • Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity pre minimálne 1 podnikateľskú výskumnú inštitúciu v projekte)
 • Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry (len žiadateľ)
 • Nepodnikateľské výskumné organizácie v rámci projektu realizujú výhradne nezávislý výskum a vývoj
Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:
 • Aktivita RIS3 SK 1.3.1: Budovanie priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch
 • Aktivita RIS3 SK 1.3.2: Budovanie priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít s účasťou akademickej a univerzitnej sféry -korporátne výskumné centrá podnikov
 • Aktivita RIS3 SK 1.3.3: Podpora existujúcich priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch

Každá predložená žiadosť o NFP bude musieť mať identifikovanú jednu (t. j. iba jednu) z vyššie uvedených aktivít, pričom v prípade aktivity 1.3.2 bude povinným partnerom minimálne 1 nepodnikateľská výskumná inštitúcia zo štátneho, vysokoškolského alebo VVI sektora. V prípade aktivít 1.3.1 a 1.3.3 sa žiadateľ bude môcť rozhodnúť, aký typ výskumnej inštitúcie bude partnerom v predkladanej žiadosti o NFP.

Projekt musí byť zameraný na jednu z produktových línií domény špecializácie RIS3 SK: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je do 30. júna 2023.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumné centrá
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • výskumná inštitúcia
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 45 80 500 000 2 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 45 80 500 000 2 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 35 75 500 000 2 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 25 65 500 000 2 000 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 95 500 000 2 000 000
univerzity a vysoké školy 90 95 500 000 2 000 000
výskumná inštitúcia 90 95 500 000 2 000 000
štátna správa 100 100 500 000 2 000 000
nezisková organizácia 95 95 500 000 2 000 000

Oprávnené výdavky

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

 • 013 - Softvér
 • 014 - Oceniteľné práva
 • 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
02 - Dlhodobý hmotný majetok
 • 021 - Stavby
 • 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 - Zásoby
 • 112 – Zásoby
50 - Spotreba
 • 502 - Spotreba energie
 • 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
51 - Služby
 • 511 - Opravy a udržiavanie
 • 512 - Cestovné náhrady
 • 518 - Ostatné služby
52 - Osobné výdavky
 • 521 - Mzdové výdavky
54 - Ostatné výdavky
 • 548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
55 - Odpisy
 • 551 - Odpisy
56 - Finančné výdavky a poplatky
 • 568 - Ostatné finančné výdavky

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu - max. 5 % z oprávnených priamych výdavkov projektu
 • paušálna sadzba na nepriame výdavky - max. 15 % z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov
 • zmluvné obstaranie výskumných / vývojových služieb - max. 30 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
 • obstaranie štúdií, expertíz, posudkov a odborných služieb dodávaných externe - max. 10 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
 • stavebné práce - max. 10 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
 • kapitálové výdavky na realizáciu aktivít (dlhodobý hmotný a nehmotný majetok) - max. 50 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

OBMEDZENIA VO VZŤAHU K NFP:
 • žiaden zo subjektov spolupracujúcich na projekte nesmie prekročiť 80 % hodnoty poskytnutého NFP na projekt
 • pomer hodnoty majetku subjektu vo vzťahu k žiadanému NFP nesmie prekročiť pomer 0,62 : 1. (Na každé 1 EUR NFP je nutné mať majetok v hodnote min. 0,62 EUR
alebo
 • Výška NFP neprekročí 35 % z priemerných tržieb za posledné 3 roky.

Doplňujúce a špecifické informácie

Nasledovné merateľné ukazovatele musia mať nenulovú hodnotu v každom z predložených projektov:

 • Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
 • Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/ podnikoch
 • Počet podaných patentových prihlášok a/alebo Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
 • Počet podporených výskumných inštitúcií

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom