Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 05. 12. 2017 - 28. 02. 2018
Príjem úplných žiadostí od 05. 12. 2017 do 28. 02. 2018

Predmet podpory

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podporované (oprávnené) aktivity

Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení náhradnej starostlivosti (aktivity na zníţenie negatívnych vplyvov inštitúcie na vývin dieťaťa v náhradnej starostlivosti napr. špecifické programy na sanáciu rodín, na predchádzanie a riešenie konfliktných situácií v rodine, na podporu kompletnosti opatrení vykonávaných v zariadení, na podporu interdisciplinárnej spolupráce na riešeniach a pod.)

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Zamestnanosť

Typ žiadateľa a výška podpory

  • NNO, cirkev
  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 0 0
samospráva 95 100

Oprávnené výdavky

Oprávnené skupiny výdavkov: 521 - Mzdové výdavky 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom