Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji - II. kolo


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 01. 2019 do 25. 02. 2019

Predmet podpory

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla prostredníctvom podpory realizácie opatrení zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Pomoc podľa schémy bude poskytovaná, ako investičná pomoc na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre systémy centralizovaného zásobovania teplom.

Oprávnenosť žiadateľa

Príjemcami pomoci podľa tejto schémy sú podniky podľa článku 107, ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Za príjemcu pomoci podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia de minimis.
Príjemcami pomoci je len podnik, ktorý má oprávnenie na podnikanie na výrobu a rozvod tepla podľa §2 písm. g) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a tento predmet podnikania má uvedený v príslušnom podnikateľskom registri.

Územné obmedzenie

Bratislavský samosprávny kraj

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené projekty podľa tejto schémy sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu amodernizáciu rozvodov tepla, pri ktorých bude energetickým auditom identifikované zníženie primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple a to najmä v bytovo-komunálnej sfére.

Dĺžka realizácie projektu

Projekt je možné realizovať do 30. septembra 2019.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
  • malý podnik (10-49 zamestnancov)
  • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
  • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
max min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 100 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 100 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 100 000 200 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 85 100 000 200 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom