• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva: Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v rámci Banskobystrického kraja
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva: Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v rámci Banskobystrického kraja


Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu výrobných spoločností so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja vo vybraných okresoch.

Podporou sa rozumie nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového, alebo inovovaného produktu žiadateľa, alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

Žiadateľ sa zároveň zaviaže poskytovať obstaraný majetok príslušnej strednej odbornej škole pre potreby zabezpečenia praktickej výučby v rozsahu min. 4 hod týždenne, počas týždňov školského vyučovania.

Intenzita podpory pre všetkých oprávnených žiadateľov bude 90 %.

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby, registrované na území SR, spĺňajúce k momentu poskytnutia pomoci definíciu MSP (mikro, malé a stredné podniky)
a) zapísané v obchodnom registri,
b) podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:

 • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú min. jednou schválenou UZ za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účt. obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu a to min. 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP,
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu budú vybrané okresy Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Podpora zapájania MSP do spolupráce so strednými odbornými školami:

 • nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.
Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

A. Priemysel
Vysoká technologická úroveň
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Stredne vysoká technologická úroveň
20 Výroba chemikálií a chemických produktov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení i. n.
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

Stredne nízka technologická úroveň
18.2 Reprodukcia záznamových médií
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (okrem 25.4)
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka technologická úroveň
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2)
31 Výroba nábytku

B. Služby
Poznatkovo intenzívne služby
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63 Informačné služby
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

C. Ostatné oprávnené odvetvia
38 – Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
41 – Výstavba budov
42 – Inžinierske stavby
43 – Špecializované stavebné práce
45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
96 – Ostatné osobné služby

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu bude 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 3 roky
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 50 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 50 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 50 000 200 000

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania, okrem:

 • podlimitné zákazky podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO,
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO,
 • zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 14 zákona o VO,
 • zákazky, na ktoré poskytovateľ poskytne 50% alebo menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.

Oprávnené výdavky

 • Skupina 013 Softvér (nákup softvéru, technické zhodnotenie / modernizácia softvéru, vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky),
 • Skupina 014 Oceniteľné práva (nákup licencií, autorských práv a patentov, receptov, predmetov priemyselných práv),
 • Skupina 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok,
 • Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (nákup strojov, prístrojov, zariadení)

Doplňujúce a špecifické informácie

K ŽoNFP sa predkladá vyhlásenie o spolupráci (pred ZoNFP Zmluvy o spolupráci) obsahujúce záväzok žiadateľa poskytnúť SOŠ počas obdobia udržateľnosti projektu:

 • bezodplatný prístup k dlhodobému majetku obstaranému/ zhodnotenému v rámci projektu (vrátane potrebného personálu) za účelom realizácie praktického vyučovania v rozsahu minimálne 10 % štandardného pracovného času počas školského roka (súhrnne 4 hodiny týždenne x počet pracovných týždňov mimo školských prázdnin);
 • školenia pre učiteľov/majstrov SOŠ v rozsahu minimálne 16 hodín ročne.
Vyhlásenie SOŠ, že dlhodobý majetok, ktorý je predmetom projektu, je využiteľný pri poskytovaní praktického vyučovania v zmysle schváleného školského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore SOŠ.

Jedna SOŠ môže deklarovať spoluprácu prostredníctvom Vyhlásenia o spolupráci, resp. mať uzavreté Zmluvy o spolupráci s viacerými žiadateľmi v rámci tejto výzvy, maximálne však s 3 žiadateľmi.

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania, okrem:

 • podlimitné zákazky podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO,
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO,
 • zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 14 zákona o VO,
 • zákazky, na ktoré poskytovateľ poskytne 50% alebo menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom