• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva pre Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva pre Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

 • Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • obec/mesto
 • združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy, t.j. subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa ods. 1, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom tieto subjekty musia byť vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) a musia poskytovať pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) - poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie
Pozn.: Subjekt územnej samosprávy musí mať schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Územné obmedzenie

Územie SR mimo bratislavkého kraja

 • ťažiská osídlenia SR prvej a druhej úrovne (bratislavsko-trnavské, košicko-prešovské, banskobystricko-zvolenské, žilinsko-martinské, nitrianske, trenčianske, liptovskomikulášsko-ružombersko-dolnokubínske, lučenecko-rimavskosobotské, michalovsko-vranovsko-humenské, novozámocko-komárňanské, popradsko-spišskonovoveské, považskobystricko-púchovské, prievidzské.
 • Centrá osídlenia 1. až 5. úrovňe

Podporované (oprávnené) aktivity

 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
  • cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
  • doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)
  • budovanie prvkov upokojovania dopravy(pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov a pod.)
  • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, a pod

 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti
  • webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nie je časovo obmedzená. Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu až po podaní žiadosti o NFP. Základné obmedzenie je dané súčasným systémom riadenia fondov EU, kde lehota ukončenia projektov je stanovená na 30.6.2022

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90
NNO, cirkev 95
samospráva 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 95

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 12 mil. EUR. Uvedené informácie vychádzajú z poslednej realizovanej výzvy, pripravovaná výzva sa môže v závislosti od rozhodnutia Riadiaceho orgánu v niektorých podrobnostiach resp. podmienkach mierne odlišovať.

Oprávnené výdavky

 • Realizácia novýách stavieb nemotorovej dopravy - cyklystické komunikácie, cyklokoridor, spološná cestička pre chodcov a cyklistov
 • Doplnková cyklistická infraštruktúra - stojany, chárnené parkoviská, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, hygienické zariadenia, odpočívadlá ...
 • rekonštrukcie, modernizácia a stavebno-technické úpravy existujúcej infraštruktúry pre nemotorovú dopravu s možnosťou celoročnej prevádzky, vrátane vybavenia cyklistickej komunikácie (osvetlenie, kanalizácia, cyklistické spomaľovače a pod.), sadových úprav a zelene,
 • Stavebný dozor
 • Odborný autorský dohľad
 • Projektová dokumentácia
 • Interiérové vybavenie (napr. hygienického zariadenia) a zariadenia v priamej súvislosti s podporou cyklistickej dopravy
 • Výdavky na riadenie projektu

Doplňujúce a špecifické informácie

 • spracovaná stavebná projektová dokumentácia minimálne v stupni PD, na základe ktorej bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo oznámenie príslušného stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu
 • vysporiadané vlastnícke práva k pozemku a objektu, ktorý tvorí predmet projektu (výlučné vlastníctvo resp. dlhodobý prenájom garantovaný po dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu)
 • vysporiadané záväzky voči Slovenskej republike
 • v prípade projektov zameraných na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu musí byť projektový zámer v súlade s regionálnym alebo mestským záväzným strategickým dokumentom pre oblasť dopravy, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklodopravných trás (napr. plán udržateľnej dopravy, generel cyklistickej dopravy, generel nemotorovej dopravy, stratégia cyklodopravy samosprávneho kraja
 • v prípade projektov zameraných na budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry je nevyhnutné zabezpečiť otvorený prístup k využívaniu vybudovanej infraštruktúry pre verejnosť resp. relevantných používateľov infraštruktúry v súlade s účelom, na ktorý je táto infraštruktúra určená
 • projekty musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu a v prípade projektov realizovaných na území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce
 • podporené projekty musia nadväzovať na existujúcu / plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy

Ostatné informácie

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 12 mil. EUR. Uvedené informácie vychádzajú z poslednej realizovanej výzvy, pripravovaná výzva sa môže v závislosti od rozhodnutia Riadiaceho orgánu v niektorých podrobnostiach resp. podmienkach mierne odlišovať.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom