Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 4. kvartál 2017

Predmet podpory

Energetická efektívnosť - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov

Projekty budú realizované v rámci Schémy štátnej pomoci.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia.
Podľa SK NACE - C. Priemyselná výroba.

Územné obmedzenie

Oprávneným je celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja, pričom nie je rozhodujúce sídlo žiadateľa, ale miesto realizácie.
Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach, avšak vždy na oprávnenom území.

Podporované (oprávnené) aktivity

Žiadateľ musí realizovať obe základné oprávnené aktivity:

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

B. Implementácia opatrení z energetických auditov


Medzi oprávnené opatrenia z energetických auditov patria:
 1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, konkrétne:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.
 2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov,
 3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
 4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov,
 5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií,
 6. Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku,
 7. Iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

Podporované oblasti

 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom