Splníme Vám viac ako len 3 želania

UZATVORENÁ VÝZVA: IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 12. 2016 do 08. 01. 2018

Predmet podpory

 • Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
  • B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
  • C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté.

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • samosprávny kraj
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave, ktorému bola vystavená dopravná licencia na prímestskú alebo mestskú pravidelnú verejnú osobnú dopravu)
 • ostatné subjekty verejnej správy - subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

Podporované (oprávnené) aktivity

 • B1 modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov)
 • B.2 podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod)
 • B.3 zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie a pod.)
 • C.1 obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu
 • C.2 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahov do železničnej infraštruktúry
 • C.3 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy)
 • C.5 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia systému inteligentného parkovania v atraktívnych oblastiach miest (nemôže byť ako samostatná aktivita)
 • C.6 zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy

Oprávnené v rámci tejto výzvy sú len tie opatrenia, ktoré predstavujú „bezpečné/isté“ riešenia pre akýkoľvek strategický rozvojový dokument pre oblasť dopravy a/alebo sú už dostatočne odôvodnené národnou dopravnou stratégiou

Podporované oblasti

 • Doprava

Typ žiadateľa

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa Miera podpory v %
MIN MAX
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 90 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 90 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 90 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 90 90
samospráva 90 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 95

 • Riadiaci orgán oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, že uzavrie výzvu pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja dňa 14.03.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS/UMR v rámci výzvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • podmienka splnenia parametrov „bezpečných/istých“ projektov - projekt je v súlade s parametrami pre „bezpečné/isté“ intervencie ak:

- projekt je nespochybniteľný z hľadiska lokalizácie, t.j. v území je jednoznačný dopyt po navrhovanej službe
- projekt predstavuje intervenciu do existujúceho/plánovaného integrovaného dopravného systému (ďalej aj „IDS“) resp. projekt nepredstavuje prekážku v ďalšej integrácii v rámci existujúceho/plánovaného IDS
- projekt predstavuje nespochybniteľné riešenie, vyplývajúce s existujúceho/plánovaného plánu udržateľnej mobility a plánu dopravnej obsluhy

 • predloženiu ŽoNFP predchádza posúdenie tzv. Project fiche zo strany RO pre IROP

 • podmienka využívania a prístupu k podporenej infraštruktúre

 • vysporiadané záväzky voči Slovenskej republike

Ostatné informácie

 • Riadiaci orgán oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, že uzavrie výzvu pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja dňa 14.03.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS/UMR v rámci výzvy.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom