• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • UZATVORENÁ VÝZVA: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Podpora rozvoja podnikania MSP - transformácia uhoľného regiónu horná Nitra
Splníme Vám viac ako len 3 želania

UZATVORENÁ VÝZVA: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Podpora rozvoja podnikania MSP - transformácia uhoľného regiónu horná Nitra


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 13. 02. 2020 do 30. 10. 2020
Poznámka Výzva bola uzatvorená k 31. 10. 2020

Predmet podpory

Podpora rozvoja podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

Operačné programy

 • Integrovaná Infraštruktúra

Oprávnenosť žiadateľa

Fyzické alebo právnické osoby, k momentu poskytnutia pomoci spĺňajú definíciu MSP.
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:

 • registrované na území SR a zároveň,
 • od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov a zároveň,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú min. jednou schválenou UZ za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účt. obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu,
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím sú výhradne okresy Prievidza a Partizánske.

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu snázvom Rozvoj existujúceho MSP.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa.

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

A. Priemysel
Vysoká technologická úroveň
21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
30.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení

Stredne vysoká technologická úroveň
20 Výroba chemikálií a chemických produktov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení i. n.
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)
32.5 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb

Stredne nízka technologická úroveň
18.2 Reprodukcia záznamových médií
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 Výroba a spracovanie kovov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (okrem 25.4)
30.1 Stavba lodí a člnov (okrem časti 30.11 – stavba vojnových lodí)
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka technologická úroveň
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov 13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2)
31 Výroba nábytku
32 Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 - výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)

B. Služby
Poznatkovo intenzívne služby
51 Letecká doprava
58 Nakladateľské činnosti (okrem 58.11, 58.13, 58.14, 58.21)
61 Telekomunikácie
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
72 Vedecký výskum a vývoj
73 Reklama a prieskum trhu
74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem 74.20, 74.30 a časti 74.90 - činnosť osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov)

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu je 18 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 1 rok
 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 50 000 200 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 50 000 200 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 50 000 200 000

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania, okrem:

 • podlimitné zákazky podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO,
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO,
 • zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 14 zákona o VO.

Podmienka nie je relevantná pre žiadateľov, ktorým poskytovateľ poskytne 50% alebo menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.

Oprávnené výdavky

Softvér

 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie/modernizácia softvéru
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky

Oceniteľné práva
 • nákup licencií, autorských práv, patentov, receptov a predmetov priemyselných práv

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • nákup ostatných nehmotných aktív

Dlhodobý hmotný majetok
 • stroje, prístroje, zariadenia

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Všetky oprávnené výdavky musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Preukázanie hospodárnosti sa k predloženiu ŽoNFP dokladuje prieskumom trhu, znaleckým posudkom alebo podpísanou zmluvou s víťazom zrealizovaného verejného obstarávania pred nadobudnutím účinnosti zmluvy.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ preukazuje prepojenie na oprávnené oblasti podnikania a zamerania projektu buď priamo alebo prostredníctvom funkčných väzieb. Za funkčnú väzbu sa považuje dodávateľsko - odberateľský vzťah k subjektom, pôsobiacím v hlavných podporovaných o

Oprávnené oblasti podpory:

 • Doprava pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie
Žiadateľ musí zadefinovať konkrétnu produktovú líniu, ku ktorej sa vzťahuje predmet projektu.
Zároveň musí byť predmet projektu zameraný na niektoré z hlavných alebo vedľajších odvetví SK NACE.

Ostatné informácie

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania, okrem:

 • podlimitné zákazky podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO,
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO,
 • zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 14 zákona o VO.

Podmienka nie je relevantná pre žiadateľov, ktorým poskytovateľ poskytne 50% alebo menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom