• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Uzatvorená výzva OPKZP-PO1-SC141-2015-7 - Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Uzatvorená výzva OPKZP-PO1-SC141-2015-7 - Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 11. 12. 2015

Predmet podpory

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Výška podpory je v BA kraji nižšia ako v ostatných krajoch SR a súvisí tiež s časom realizácie a dokončenia investície vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti novej normy Únie.

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia, a to:

 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá plánuje realizovať oprávnené projekty v zmysle uvedených schém,
 • subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže - všetky subjekty nespadajúce do bodu 1, ktoré vykonávajú hospodársku (nielen podnikateľskú) činnosť a sú účastníkmi hospodárskej súťaže (umiestňujú tovary alebo služby na trh) v tých hospodárskych oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa uvedených schém, bez ohľadu na ich právnu formu a spôsob financovania.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológii (napr. tkaninové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.);
 • opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
Výzva nie je zameraná na projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách.

Dĺžka realizácie projektu

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • štátny podnik
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 15 75 0 15 000 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 15 75 0 15 000 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 10 65 0 15 000 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 5 55 0 15 000 000
štátny podnik 5 55 0 15 000 000

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • V rámci Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka budú oprávnené len mimoriadne investičné výdavky, ktoré umožnia podnikom dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia, t.j. nižšie úrovne emisií než stanovujú príslušné normy20.
 • V rámci Schémy štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka budú na poskytnutie príspevku oprávnené len mimoriadne investičné výdavky, ktoré umožnia podnikom plniť emisné limity, ktoré sú vyžadované v budúcich normách Únie.

Maximálna výška NFP nesmie prekročiť sumu 15 mil. EUR pre jeden podnik a jeden investičný projekt.

Doplňujúce a špecifické informácie

Hlavné aktivity projektu musia zároveň spĺňať podmienky uvedené v schémach štátnej pomoci, a to:

 • V rámci Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka budú na poskytnutie príspevku oprávnené výlučne projekty, ktoré spadajú pod Investičnú pomoc umožňujúcu podnikom ísť nad rámec noriem Únie týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie podľa čl. 36 nariadenia o skupinových výnimkách.
Projekty zamerané len na dosiahnutie emisných limitov (úrovní emisií) požadovaných príslušnými normami nie sú oprávnené.
 • V rámci Schémy štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka budú na poskytnutie príspevku oprávnené výlučne projekty, ktoré spadajú pod Investičnú pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie podľa čl. 37 nariadenia o skupinových výnimkách.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom