• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Uzatvorená výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Uzatvorená výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 02. 08. 2019 do 29. 01. 2021

Predmet podpory

Vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Cieľom je podpora rozvoja GES (garantovanej energetickej služby

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekty ústrednej správy – verejnoprávne inštitúcie, neziskové organizácie (NO) poskytujúce všeobecne prospešné služby (podľa zákona č. 213/1997 Z.z;
 • subjekty územnej samosprávy – obce, VUC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, NO poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Územné obmedzenie

Celá SR okrem Bratislavského kraja, teda Trnavský,Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj, Košický a Prešovský samosprávny kraj.

Podporované (oprávnené) aktivity

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

 • C1 Vypracovanie účelových energetických auditov - spracovaných oprávnenou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“
 • C2 Príprava projektu GES (príprava podkladov pre obstaranie energetických úspor a realizácia jedného verejného obstarávania na výber poskytovateľa GES).

Oprávnený je projekt, v ktorom sa realizuje podaktivita C1 alebo podaktivita C1 a C2. Realizácia projektu zameraná výlučne iba na podaktivitu C2 nie je oprávnená.
V rámci jednej ŽoNFP je prípustné vypracovanie iba jediného energetického auditu a uzavretie jednej alebo viacerých Zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, v prípade, že súčasťou projektu je aj podaktivita C2, ktorá sa neukončila zrušením VO.

Dĺžka realizácie projektu

Žiadateľ je oprávnený začať realizáciu hlavnej aktivity projektu najskôr 01. februára 2019. Je povinný ukončiť realizáciu všetkých aktivít projektu do 20 mesiacov od účinnosti ZoNFP.
Nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením ŽoNFP,

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť
 • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 5 000 200 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 5 000 200 000
štátna správa 0 95 5 000 200 000
nezisková organizácia 0 95 5 000 200 000

 • Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola výzvy, ktorá je stanovená na 30.6.2020

Žiadateľ je najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o NFP povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku podaktivity C1.
Výzva bola uzatvorená k 30.4.2021

Oprávnené výdavky

 • výdavky na spracovanie účelového energetického auditu;
 • výdavky na prípravu projektu GES;
 • výdavky na realizáciu verejného obstarávania na výber poskytovateľa GES;
 • výdavky na plagát do výšky stanovených finančných limitov4 v počte maximálne 1 kus;
 • výdavky na publikovanie článkov o projekte;
 • mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity (výdavky na vypracovanie účelových energetických auditov, na prípravu projektu GES (technická dokumentácia, právne služby) a realizáciu jedného VO na poskytovateľa GES);
 • odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity projektu;
 • mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt - 5 000,- EUR. Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt - 200 000,- EUR.

Doplňujúce a špecifické informácie

V rámci tejto výzvy sa uplatňuje reálne vykazovanie oprávnených výdavkov a zjednodušené vykazovanie výdavkov.
Žiadateľ je povinný a zároveň oprávnený uplatniť ZVV, iba ak:

 • výdavky nebudú realizované výlučne prostredníctvom VO (teda budú zahŕňať aj osobné výdavky) a zároveň
 • výška žiadaného NFP nepresiahne 100 000 EUR.
Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov je stanovená do výšky 20 % ostatných priamych výdavkov projektu.

Ostatné informácie

Žiadateľ je najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o NFP povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku podaktivity C1.
Výzva bola uzatvorená k 30.4.2021

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom