Splníme Vám viac ako len 3 želania

UZATVORENÁ VÝZVA: Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením


Späť na katalóg dotácií
Príjem predbežných žiadostí 09. 10. 2017 - 02. 04. 2018
Príjem úplných žiadostí od 09. 10. 2017 do 02. 04. 2018

Predmet podpory

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
 • záujmové združenie právnických osôb
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • Slovenský Červený kríž
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • subjekty sociálnej ekonomiky

Územné obmedzenie

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené typy aktivít projektu v zmysle OP ĽZ a prislúchajúce k predmetnému špecifickému cieľu, sú:
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
Cieľom je podporiť inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti. Obe podaktivity sú povinné, nakoľko jedna sa viaže na druhú a musia sa realizovať súbežne.
Podaktivita 1: Overovanie návrhu
Cieľom podaktivity projektu je overovanie každého predloženého návrhu, ktorý bude realizovaný v oblasti riešenia znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia za účelom zvýšenia aktívnej participácie ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na riešení svojej nepriaznivej životnej situácie. Rámcovým dokumentom pre túto oblasť je Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. V rámci tejto podaktivity žiadateľ realizuje minimálne jeden návrh inovatívneho charakteru v oblasti riešenia znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia, a to zameraný najmä na:

 • zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni,
 • nové opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
Ako príklady uvádzame nasledovné návrhy:
 • preventívne aktivity zamerané na predchádzanie vysťahovaniu a udržanie si bývania v prípade ľudí ohrozených stratou bývania,
 • zefektívnenie poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s cieľom zamerať sa na zvýšenie finančnej gramotnosti a zodpovednosti príjemcov pomoci v hmotnej núdzi pri účelnom využívaní poskytovaných prostriedkov,
 • zefektívnenie aktivít potrebných pre nárok na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi a/alebo na aktivačný príspevok v systéme pomoci v hmotnej núdzi,
 • prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti prípravy osamostatňovania sa, osamostatnenia sa mladého dospelého a integrácie fyzickej osoby do spoločnosti s podporou sociálnych služieb,
 • prepojenie systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so systémom sociálnych služieb v oblasti integrácie fyzickej osoby do spoločnosti s podporou sociálnych služieb po ukončení náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti,
 • podpora rodinám, ktoré sa starajú o zdravotne postihnuté deti a/alebo osoby so zdravotným postihnutím za účelom podpory plnenia funkcií rodiny a predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodinách,
 • programy zamerané na aktivizáciu osôb po ukončení výkonu trestu odňatia slobody a zvýšenia možností uplatnenia sa na trhu práce s možným prepojením na APTP,
 • inovatívne formy manželského a rodinného poradenstva (napr. poskytovanie sociálneho, psychologického, právneho, ekonomického a iného poradenstva na jednom mieste). Popis podaktivity musí obsahovať informáciu o dĺžke overovanie každého návrhu a počte osôb cieľovej skupiny zapojených do realizácie. Minimálna dĺžka overovania je 6 mesiacov. Minimálny celkový počet osôb cieľovej skupiny zapojených do overovania je 30. Počet zamestnancov, ako aj ich kvalifikačné predpoklady musia zodpovedať reálnym požiadavkám na výkon činností zameraných na prácu s vybranou cieľovou skupinou a reagovať na zmeny v overovaní. Zároveň je potrebné predložiť harmonogram činností a aktivít s osobami zapojenými do overovania návrhu za každý mesiac, a to priebežne, vždy vopred za príslušný kalendárny mesiac.
Ďalšie informácie k realizácii podaktivity: Zmeny, ktoré počas overovania návrhu nastanú je potrebné vždy oznámiť aj s uvedením dôvodu, a to minimálne 1 deň pred uskutočnením zmeny. V prípade nepredvídateľných situácií je žiadateľ povinný oznámiť túto skutočnosť do troch dní odo dňa kedy táto situácia nastala. Výdavky nebudú oprávnené v prípade, že plánované aktivity nebudú v danom čase realizované v zmysle predloženého harmonogramu. V záujme toho, aby nedošlo k tejto udalosti je potrebné v predstihu informovať o každej zmene v predloženom harmonograme. V priebehu overovania nie je možné meniť cieľ návrhu v rámci projektu ani cieľovú skupinu.
Podaktivita 2: Externá evaluácia Cieľom podaktivity je odborné hodnotenie každého návrhu v rámci projektu počas jeho overovania zo strany externého hodnotiteľa. Žiadateľ je povinný si zabezpečiť externého hodnotiteľa. Podmienkou výkonu hodnotenia je aj vykonanie návštev počas realizovania overenia na mieste v rozsahu minimálne 6 krát zo strany hodnotiteľa, max. 48 hod. Maximálny časový rozsah na spracovanie nezávislej hodnotiacej správy v štruktúre stanovenej v Prílohe č. 12 výzvy je 20 hod. Kumulatívny maximálny rozsah hodín pre realizáciu tejto podaktivity je 68 hod. Nezávislá hodnotiaca správa bude vypracovaná najneskôr 1 mesiac po ukončení overovania, a následne zverejnená na web stránke žiadateľa.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 7 mesiacov.
Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Prevencia a eliminácia diskriminácie
 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90 35 000 300 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90 35 000 300 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90 35 000 300 000
NNO, cirkev 0 95 35 000 300 000
samospráva 0 100 35 000 300 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95 35 000 300 000

Oprávnené výdavky

Oprávnené skupiny výdavkov sú:
521 – Mzdové výdavky Oprávnenými mzdovými výdavkami sú hrubá mzda a povinné odvody žiadateľa/partnera na odborných pracovníkov s ohľadom na predchádzajúcu mzdovú politiku žiadateľa/partnera – oprávnené mzdové výdavky nesmú presiahnuť priemer na rovnakej pozícii za posledných 6 mesiacov. Oprávnené a neoprávnené výdavky bližšie popisuje príslušná kapitola Príručky pre žiadateľa. V rámci predmetnej výzvy je umožnené uplatňovať skutočne vynaložené mzdové výdavky v maximálnej výške podľa dosiahnutého vzdelania:

 • Úplné stredné - max. hrubá mzda 908€ mesačne, max. CCP 1227€ mesačne;
 • Vysokoškolské 1. stupňa - max. hrubá mzda 985€ mesačne, max. CCP 1331€ mesačne;
 • Vysokoškolské 2. stupňa - max. hrubá mzda 1243€ mesačne, max. CCP 1680€ mesačne;
 • Externý hodnotiteľ: - max. hrubá mzda 28,10€ na hodinu, max. CCP 38€ na hodinu;
Uvedené maximálne hodnoty platia pre pracovný úväzok na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade kratšieho pracovného času je limit alikvotne ponížený.

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania Výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32% z celkových oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov v rámci projektu je možné vykazovať osobitne v rozpočte projektu len v prípade, ak ide o mzdové výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), resp. v zmysle osobitného predpisu, napr. zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri použití paušálnej sadzby na riadenie projektu nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov.

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (Nariadenie č. 1304/2013 , čl. 14 ods.2) V zmysle všeobecného nariadenia, a následne v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde podľa čl. 14 ods. 2 sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov, aby sa pokryli zostávajúce oprávnené náklady na operáciu, a to bez požiadavky, aby členský štát vykonal akýkoľvek výpočet na stanovenie uplatniteľnej sadzby. Riadiaci orgán stanovuje paušálnu sadzbu ostatných výdavkov pre tento projekt vo výške 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci projektu. Pri použití paušálnej sadzby na ostatné výdavky nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady v uvedenej kategórií výdavkov. Výdavky musia byť vyvolané realizáciou projektu alebo nevyhnutné pre realizáciu projektu. Súčasťou paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu sú aj výdavky na publicitu a informovanosť. Na realizáciu aktivít projektu nie je možné požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Žiadateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo výzve a v právnych aktoch EÚ. Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy Európskej únie a vnútroštátne právne predpisy SR.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom