• EDOTÁCIE
  • Ako získať dotáciu

Splníme Vám viac než len 3 priania

Zriadenie dotácie

1  Analýza dotačného zámeru

Prvým krokom pre úspešné čerpanie dotácií je zistiť, ktoré dotačné programy sú pre Vás vhodné. Túto vstupnú analýzu spravíme pre Vašu spoločnosť buď ako celok, alebo pre Váš konkrétny zámer.

Analýza dotačného zámeru je zdarma.

2  Príprava podkladov a vypracovanie žiadosti

Po podpise zmluvy pre Vás kompletne vypracujeme Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, vrátane všetkých relevantných príloh, ako sú napríklad Štúdie uskutočniteľnosti, Podnikateľský zámer, Analýza nákladov a prínosov a podobne. Pridelíme Vám projektového manažéra, ktorý Vás bude informovať o všetkých nevyhnutných krokoch a bude s Vami priebežne konzultovať nastavenie celej Žiadosti tak, aby bola reálna a umožnila maximálnu šancu na získanie dotácie.

Čo bude potrebné urobiť z Vašej strany? Je dôležité mať pripravený minimálne návrh rozpočtu projektu a predpokladaný harmonogram. Všetko ostatné vyriešite v rámci priebežnej komunikácie s naším projektovým manažérom. V prípade stavebných projektov je nutné mať pripravenú projektovú dokumentáciu či energetický audit. Tieto prílohy Vám môžeme zaistiť prostredníctvom našich partnerov – špecialistov.

3  Kompletizácia a podanie žiadosti

Každá Výzva stanovuje konečný dátum na podanie žiadosti. Naším cieľom je Vašu žiadosť skompletizovať a podať čo najskôr, hneď potom, čo je žiadosť Vami verifikovaná, k čomu potrebujeme Vašu súčinnosť.

4  (Nie len) Formálne doplnenie žiadosti

V priebehu hodnotiaceho procesu sa Poskytovateľ dotácie môže pýtať na doplňujúce či spresňujúce informácie.

5  Schválenie dotácie

Zrevidujeme Váš projekt z hľadiska nastavenia harmonogramu a indikátorov. V prípade potreby aktualizácie za Vás spravíme zmeny tak, aby projekt zodpovedal presne Vaším potrebám a situácií, v ktorej sa nachádzate. Až potom podpíšete Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku.

Nebola Vaša žiadosť schválená?

Aj v prípade, ak Váš projekt bol v rámci procesu hodnotenia vyradení, nie je ešte nič stratené. Vždy je možné sa proti rozhodnutiu komisie odvolať. Toto odvolanie vypracujeme a zašleme za Vás. Majte však na pamäti, že sa jedná o súťaž a kladné vyhodnotenie žiadosti nie je možné garantovať.

6  Vedenie procesu výberu dodávateľa

Zo skúseností vyplýva, že toto je najslabšie miesto celého dotačného procesu! Pokiaľ nemáte skúsenosti s procesom výberu dodávateľa, tak aj najmenšia chyba môže znamenať ohrozenie dotácie.

Prevedieme Vás z procesného aj administratívneho hľadiska celým postupom výberu dodávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Upozorníme Vás na úskalia, na veci, ktorých by ste sa mali vyvarovať, odporučíme hodnotiace kritéria – všetko presne v súlade s pravidlami dotačného programu, zákonom o verejnom obstarávaní a tiež z pohľadu našich dlhoročných skúseností s procesom obstarávania ale i s kontrolami. Za kvalitu našej práce ručíme!

7  Dotačný manažment - riadenie projektu

Jednoducho a prehľadne Vás prevedieme zložitým systémom príručiek, pokynov a formulárov. Nemusíte ich študovať, nemusíte absolvovať semináre o administrácií projektov, nemusíte sa orientovať v elektronických systémoch administrácie. Váš projekt neustále sledujeme z finančného i vecného hľadiska. Tápať Vás nenecháme ani v dobe prevádzky – tzv. udržateľnosti projektu. Náš dohľad pokrýva aj túto etapu, kedy je nutné spĺňať ďalšie povinnosti a hodnoty pre udržanie dotácie. Po celú dobu šetríme Vaše nervy a komunikujeme za Vás s úradníkmi.

8  Kompletná a prehľadná dokumentácia k archivácii

Všetky kroky fyzickej realizácie projektu a jej administrácie zodpovedne  zaznamenávame a následne Vám ich odovzdáme v prehľadnom usporiadaní. Tú si môžete jednoducho založiť k archivácií, je už pripravená na kontrolu.

9  Tím profesionálnych poradcov stojacich na Vašej strane

V každom momente a za každej situácie sme pripravení Vám poskytnúť odbornú pomoc, názor, radu a viesť za Vás komunikáciu s poskytovateľom dotácie. Budeme Vám asistovať pri fyzických kontrolách konaných zo strany poskytovateľa dotácie, aj  následných kontrolných orgánov SR a EÚ. Disponujeme dlhodobými skúsenosťami s fyzickou realizáciou viac než 500 projektov, vďaka čomu sme schopní odhaliť, vyhodnotiť a včas predísť širokému spektru rizík, ktoré môžu predstavovať prekážku na ceste k úspešnému preplateniu dotácie.

10  Čerpanie všetkých výhod externého profesionálneho dotačného poradenstva

S využitím našich služieb získate kompletný balík odborných služieb projektového cyklu. Zhromažďujeme všetky dôležité informácie o projekte na jednom mieste. Šetríme Váš čas, takže nemusíte zaťažovať seba či svojich zamestnancov študovaním  zložitých príručiek a formulárov. Získate prístup ku know-how, nadobudnutému zo zažitých rôznorodých situácií či osobných skúseností. Zodpovedáme za svoju prácu a výstupy, stojíme za svojimi stanoviskami a budeme obhajovať Vaše záujmy aj pred Poskytovateľom dotácie a akýmikoľvek kontrolami. 

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom