• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy

Splníme Vám viac než len 3 priania

07R02-20-V01 - Grantový program pre univerzity na podporu nových študijných programov učiteľstva

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie
Žiadatel:
univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
70 až 490 tis. pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

08I01-20-V07 - Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie
Žiadatel:
univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
až 10 mil. pre univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
až 100 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR - Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu

Žiadatel:
samospráva, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
185 tis. pre samospráva
185 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
85 až 92 % pre samospráva
85 až 92 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Miera podpory:
až 92 % pre NNO, cirkev
až 92 % pre samospráva
až 92 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR - Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Doprava
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, samospráva
Miera podpory:
až 92 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 92 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 92 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 92 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 92 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

06R01-20-V02 - Zvýšenie kapacít materských škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

TSP-01-2024 - Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“) – aktivita TSP

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Prevencia a eliminácia diskriminácie
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

11I01-21-V28 - Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach

Podporované oblasti:
Zdravotníctvo
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
60 až 80 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
60 až 80 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
60 až 80 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
60 až 80 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

01I03-26-V08 - Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Výška dotácie:
až 4 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 4 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 4 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 4 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 4 mil. pre štátny podnik
Miera podpory:
až 70 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 70 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 70 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 70 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 70 % pre štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

04I01-18-V02 - Dekarbonizácia priemyslu

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Podpora malých a stredných podnikov , Environmentálne záťaže , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie , Zmena klímy
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR - Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regió

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, združenie právnických osôb
Miera podpory:
92 % pre samospráva
92 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
92 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

06R02-20-V01 - Pilotovanie zmien v príprave budúcich učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
100 až 300 tis. pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR - Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
200 až 450 tis. pre samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

09I01-03-V04 - Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 200 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 200 tis. pre štátny podnik
až 200 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 200 tis. pre univerzity a vysoké školy
až 200 tis. pre výskumná inštitúcia
až 200 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
25 až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
25 až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 100 % pre štátny podnik
25 až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
25 až 100 % pre univerzity a vysoké školy
25 až 100 % pre výskumná inštitúcia
25 až 100 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zefektívnenie súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
10 až 200 tis. pre samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
70 až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
70 až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
70 až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
24 až 214 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO4-SC431-2017-16 Aktualizovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Alktualizovaná výzva prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - existujúce zariadenia

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre samospráva
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zhodnocovanie BRO - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a el. energie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora inteligentných inovácií v priemysle v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora sieťovania podnikov

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Poskytovanie štipendií žiakom SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora programov prestupného bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pracovné miesta pre mladých

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Sociálne podniky

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Asistenti bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pripravovaná výzva Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pripravovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
až 90 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO6-SC61-2021-85 - Podpora efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Trnavský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

57/PRV/2022 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

07I02-20-V01 - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie , Integrácia MRK , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

06I01-20-V01 - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
až 130 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 130 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 130 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 130 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 130 tis. pre NNO, cirkev
až 130 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 130 tis. pre štátna správa
až 130 tis. pre nezisková organizácia
až 130 tis. pre združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

07I02-20-V02 - Zvýšenie kapacít základných škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

61/PRV/2022 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 700 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 700 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 700 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
10 až 700 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

09I02-03-V03 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
2 až 15 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

09I02-03-V04 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
2 až 15 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
2 až 15 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MH-001-2023-DV-FST - Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
200 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
40 až 60 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Európske hlavné mesto kultúry 2026

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, nezisková organizácia, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
201 tis. pre NNO, cirkev
201 tis. pre samospráva
201 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
201 tis. pre nezisková organizácia
201 tis. pre združenie právnických osôb
201 tis. pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MZP-011-2024-FA-KF - Sanácia environmentálnych záťaží - druhá fáza

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
štátna správa
Miera podpory:
až 100 % pre štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR - Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií

Podporované oblasti:
Zdravotníctvo
Žiadatel:
samospráva, nezisková organizácia
Výška dotácie:
až 1 mil. pre samospráva
až 1 mil. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
až 92 % pre samospráva
až 92 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR - Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
samospráva, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre nezisková organizácia
až 100 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom