Splníme Vám viac než len 3 priania

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia
Výška dotácie:
5 až 200 tis. pre samospráva
5 až 200 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
5 až 200 tis. pre štátna správa
5 až 200 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 95 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC123-2019-52 - Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Miera podpory:
až 100 % pre štátny podnik
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2019-51 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
až 15 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
65 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
65 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
55 až 70 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
45 až 60 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, nezisková organizácia
Výška dotácie:
100 až 200 tis. pre NNO, cirkev
100 až 200 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO1-SC121-2019-48 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Podporované oblasti:
Doprava
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre samospráva
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
100 až 500 tis. pre univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO6-SC611-2019-1 - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
až 1 mil. pre samospráva
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC111-2016-16 - Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
až 13 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 13 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 13 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 13 mil. pre štátny podnik
až 13 mil. pre samospráva
až 13 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
45 až 55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 35 % pre štátny podnik
25 až 35 % pre samospráva
25 až 35 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO3-SC31-2019-49 - Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)

Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Výška dotácie:
1 až 18 mil. pre samospráva
1 až 18 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
1 až 18 mil. pre štátna správa
Miera podpory:
95 % pre samospráva
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
100 % pre štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC421-2018-46 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
200 až 2000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
200 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
200 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
200 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
45 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

39/PRV/2019 - Podpora využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 - Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
3 až 4 mil. pre samospráva
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
100 až 3000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
100 až 3000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 3000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
100 až 3000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Doprava
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
500 až 6000 tis. pre samospráva
500 až 6000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

40/PRV/2019 - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), samospráva
Výška dotácie:
10 až 400 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 400 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
10 až 400 tis. pre samospráva
Miera podpory:
40 až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
40 až 50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
40 až 50 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 - Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca , Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, výskumná inštitúcia, štátna správa, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
50 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
50 až 600 tis. pre štátny podnik
50 až 600 tis. pre NNO, cirkev
50 až 600 tis. pre samospráva
50 až 600 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
50 až 600 tis. pre výskumná inštitúcia
50 až 600 tis. pre štátna správa
50 až 600 tis. pre nezisková organizácia
50 až 600 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 95 % pre výskumná inštitúcia
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
až 95 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13 - Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, štátna správa, nezisková organizácia
Výška dotácie:
500 až 2000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
500 až 2000 tis. pre univerzity a vysoké školy
500 až 2000 tis. pre výskumná inštitúcia
500 až 2000 tis. pre štátna správa
500 až 2000 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
90 až 95 % pre univerzity a vysoké školy
90 až 95 % pre výskumná inštitúcia
100 % pre štátna správa
95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12 - Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, štátna správa, nezisková organizácia
Výška dotácie:
500 až 2000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
500 až 2000 tis. pre univerzity a vysoké školy
500 až 2000 tis. pre výskumná inštitúcia
500 až 2000 tis. pre štátna správa
500 až 2000 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
90 až 95 % pre univerzity a vysoké školy
90 až 95 % pre výskumná inštitúcia
100 % pre štátna správa
95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11 - Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, štátna správa, nezisková organizácia
Výška dotácie:
500 až 2000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
500 až 2000 tis. pre univerzity a vysoké školy
500 až 2000 tis. pre výskumná inštitúcia
500 až 2000 tis. pre štátna správa
500 až 2000 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
90 až 95 % pre univerzity a vysoké školy
90 až 95 % pre výskumná inštitúcia
100 % pre štátna správa
95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10 - Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, štátna správa, nezisková organizácia
Výška dotácie:
500 až 2000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
500 až 2000 tis. pre univerzity a vysoké školy
500 až 2000 tis. pre výskumná inštitúcia
500 až 2000 tis. pre štátna správa
500 až 2000 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
90 až 95 % pre univerzity a vysoké školy
90 až 95 % pre výskumná inštitúcia
100 % pre štátna správa
95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09 - Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, štátna správa, nezisková organizácia
Výška dotácie:
500 až 2000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
500 až 2000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
500 až 2000 tis. pre univerzity a vysoké školy
500 až 2000 tis. pre výskumná inštitúcia
500 až 2000 tis. pre štátna správa
500 až 2000 tis. pre nezisková organizácia
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
90 až 95 % pre univerzity a vysoké školy
90 % pre výskumná inštitúcia
100 % pre štátna správa
95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC451-2019-50 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Podporované oblasti:
Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
až 6 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 6 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 6 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 6 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 85 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zefektívnenie súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
10 až 200 tis. pre samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
70 až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
70 až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
70 až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-22 - Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
až 8 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 8 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 8 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 8 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 8 mil. pre štátny podnik
až 8 mil. pre NNO, cirkev
až 8 mil. pre samospráva
až 8 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
24 až 214 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou do 20MW

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie , Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC141-2015-7 - Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Výška dotácie:
až 15 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 15 mil. pre štátny podnik
Miera podpory:
15 až 75 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
15 až 75 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 65 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
5 až 55 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
5 až 55 % pre štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier v Bratislave – Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu – II. etapa

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO4-SC431-2017-16 Aktualizovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Alktualizovaná výzva prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - existujúce zariadenia

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre samospráva
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivost

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zhodnocovanie BRO - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a el. energie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
70000 až 1000000 mil. pre samospráva
70000 až 1000000 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC142-2015-4 - Monitorovanie environmentálnych záťaží

Podporované oblasti:
Environmentálne záťaže
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

Podporované oblasti:
Zmena klímy
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora inteligentných inovácií v priemysle v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora sieťovania podnikov

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Poskytovanie štipendií žiakom SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora programov prestupného bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pracovné miesta pre mladých

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Sociálne podniky

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Asistenti bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom