Splníme Vám viac než len 3 priania

OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-07 - Zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
až 18 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-2018-27 - Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
až 95 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC121-2018-43 - Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO - chránené vodohosp. oblasti

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva, združenie právnických osôb
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre samospráva
až 90 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 - Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia, štátna správa, nezisková organizácia
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
90 až 95 % pre univerzity a vysoké školy
90 až 95 % pre výskumná inštitúcia
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Výška dotácie:
5 až 500 tis. pre NNO, cirkev
5 až 500 tis. pre samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 - Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
2 až 9 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
2 až 9 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
2 až 9 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
2 až 9 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
50 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
50 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 70 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 70 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 70 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC411-2018-41: Zariadenia na aero-, hydro- a geotermálnu energiu, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
100 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
100 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
100 až 2000 tis. pre štátny podnik
100 až 2000 tis. pre samospráva
100 až 2000 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
100 až 2000 tis. pre štátna správa
100 až 2000 tis. pre nezisková organizácia
100 až 2000 tis. pre združenie právnických osôb
100 až 2000 tis. pre združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 60 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 60 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 60 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre štátny podnik
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
až 90 % pre združenie právnických osôb
až 90 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
50 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
50 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 70 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 70 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 70 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

30/PRV/2018 - Zavlažovanie

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
40 až 50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
40 až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
40 až 50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
40 až 50 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO2-SC211-2018-42 - Informačné programy - zmena klímy a možnosti proaktívnej adaptácie

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
štátny podnik, NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
25 až 200 tis. pre štátny podnik
25 až 200 tis. pre NNO, cirkev
25 až 200 tis. pre samospráva
25 až 200 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
25 až 200 tis. pre združenie právnických osôb
25 až 200 tis. pre združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 100 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 90 % pre združenie právnických osôb
až 95 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Podporované oblasti:
Prevencia a eliminácia diskriminácie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
30 až 500 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
30 až 500 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
30 až 500 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
30 až 500 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
30 až 500 tis. pre NNO, cirkev
30 až 500 tis. pre samospráva
30 až 500 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 - Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 - Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 - Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA OPKZP-PO1-SC111-2018-38 - Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov pre podnikateľov

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
až 2 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 2 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 2 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 2 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO2-SC 211-2018-40 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
samospráva, štátna správa, nezisková organizácia, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
25 až 600 tis. pre samospráva
25 až 600 tis. pre štátna správa
25 až 600 tis. pre nezisková organizácia
25 až 600 tis. pre združenie právnických osôb
25 až 600 tis. pre združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
až 90 % pre združenie právnických osôb
90 až 95 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
10 až 300 tis. pre NNO, cirkev
10 až 300 tis. pre samospráva
10 až 300 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC213-2017-25: Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Zdravotníctvo
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
až 15 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 15 mil. pre NNO, cirkev
až 15 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 - Podpora mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
50 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 65 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 65 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 65 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 - Zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov , Zamestnanosť , Environmentálne záťaže , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
100 až 1000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
100 až 1000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 1000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 - Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca , Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
50 až 200 tis. pre NNO, cirkev
50 až 200 tis. pre samospráva
50 až 200 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
50 až 200 tis. pre štátna správa
50 až 200 tis. pre nezisková organizácia
50 až 200 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
až 95 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, nezisková organizácia
Výška dotácie:
až 1 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 1 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 1 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 1 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 1 mil. pre NNO, cirkev
až 1 mil. pre samospráva
až 1 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre NNO, cirkev
95 % pre samospráva
100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
95 % pre nezisková organizácia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, nezisková organizácia, združenie právnických osôb, združenie fyzických osôb
Výška dotácie:
50 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre NNO, cirkev
50 až 200 tis. pre samospráva
50 až 200 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
50 až 200 tis. pre štátna správa
50 až 200 tis. pre nezisková organizácia
50 až 200 tis. pre združenie právnických osôb
50 až 200 tis. pre združenie fyzických osôb
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre nezisková organizácia
až 95 % pre združenie právnických osôb
až 95 % pre združenie fyzických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO1-SC121-2018-32 - Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy

Podporované oblasti:
Doprava
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre samospráva
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 - Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
20 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
20 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
20 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 - Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 - Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa, združenie právnických osôb
Výška dotácie:
50 až 600 tis. pre NNO, cirkev
50 až 600 tis. pre samospráva
50 až 600 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
50 až 600 tis. pre štátna správa
50 až 600 tis. pre združenie právnických osôb
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
až 100 % pre štátna správa
až 95 % pre združenie právnických osôb
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
25 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
25 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
25 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 200 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 200 tis. pre samospráva
25 až 200 tis. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 - Výzva na predkladanie predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v ostatných regiónoch

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Odpady
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

29/PRV/2018 - Využívanie OZE, biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
40 až 70 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
40 až 70 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
40 až 70 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
40 až 70 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 100 % pre samospráva
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

32/PRV/2018 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
40 až 70 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
40 až 70 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
40 až 70 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
40 až 70 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Odpady
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zefektívnenie súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie, štátna správa
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
samospráva
Výška dotácie:
10 až 200 tis. pre samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
70 až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
70 až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
70 až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-22 - Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Výška dotácie:
až 8 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 8 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 8 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 8 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 8 mil. pre štátny podnik
až 8 mil. pre NNO, cirkev
až 8 mil. pre samospráva
až 8 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
24 až 214 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou do 20MW

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie , Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC141-2015-7 - Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Výška dotácie:
až 15 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 15 mil. pre štátny podnik
Miera podpory:
15 až 75 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
15 až 75 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 65 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
5 až 55 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
5 až 55 % pre štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier v Bratislave – Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu – II. etapa

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO4-SC431-2017-16 Aktualizovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Alktualizovaná výzva prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - existujúce zariadenia

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre samospráva
95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivost

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov), samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Modernizácia spaľovacích zariadení a vykurovacích systémov vo verejných budovách

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zhodnocovanie BRO - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a el. energie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie, univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
70000 až 1000000 mil. pre samospráva
70000 až 1000000 mil. pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre samospráva
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 95 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA: OPKZP-PO1-SC142-2015-4 - Monitorovanie environmentálnych záťaží

Podporované oblasti:
Environmentálne záťaže
Žiadatel:
príspevkové a rozpočtové organizácie
Miera podpory:
až 100 % pre príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora pracovných miest

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

Podporované oblasti:
Zmena klímy
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Mapy povodňového rizika

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami , Zmena klímy
Žiadatel:
štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora inteligentných inovácií v priemysle v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora sieťovania podnikov

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Poskytovanie štipendií žiakom SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora programov prestupného bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Pracovné miesta pre mladých

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
samospráva, príspevkové a rozpočtové organizácie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Sociálne podniky

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Asistenti bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom