Splníme Vám viac než len 3 priania

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v ostatných regiónoch

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (viac rozvinuté regióny)

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
95 až 100 % pre výskumná inštitúcia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (menej rozvinuté regióny)

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
95 až 100 % pre výskumná inštitúcia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Podporované oblasti:
Prevencia a eliminácia diskriminácie , Integrácia MRK
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
35 až 300 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
35 až 300 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 300 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
35 až 300 tis. pre NNO, cirkev
35 až 300 tis. pre štátna správa, samospráva
35 až 300 tis. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Miera podpory:
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
20 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
20 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
20 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01 - Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 3 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 200 tis. pre NNO, cirkev
až 200 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 4 mil. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Doprava
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre NNO, cirkev
95 % pre štátna správa, samospráva
95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Podporované oblasti:
Doprava
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
90 až 95 % pre štátna správa, samospráva
95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2016-15 - Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

Podporované oblasti:
Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 13 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 13 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 13 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 13 mil. pre štátny podnik
až 13 mil. pre štátna správa, samospráva
až 13 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 55 % pre štátny podnik
25 až 55 % pre štátna správa, samospráva
25 až 55 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 - Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Podporované oblasti:
Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 13 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 13 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 13 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 13 mil. pre štátny podnik
až 13 mil. pre štátna správa, samospráva
až 13 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
45 až 55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 35 % pre štátny podnik
25 až 35 % pre štátna správa, samospráva
25 až 35 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 - Podpora inovácií a technologického transferu

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov , Zamestnanosť
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
100 až 5000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 5000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
100 až 5000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zefektívnenie súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO2-SC211-2017-18 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátna správa, samospráva, univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
10 až 200 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
70 až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
70 až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
70 až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-22 - Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 8 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 8 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 8 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 8 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 8 mil. pre štátny podnik
až 8 mil. pre NNO, cirkev
až 8 mil. pre štátna správa, samospráva
až 8 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Podporované oblasti:
Prevencia a eliminácia diskriminácie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
5 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
5 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
5 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
5 až 100 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
5 až 100 tis. pre NNO, cirkev
5 až 100 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
24 až 214 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou do 20MW

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie , Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 6 mil. pre NNO, cirkev
až 6 mil. pre štátna správa, samospráva
až 6 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC311-2017-24 - Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Environmentálne záťaže , Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC141-2015-7 - Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
až 15 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 15 mil. pre štátny podnik
až 15 mil. pre univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
15 až 75 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
15 až 75 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 65 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
5 až 55 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
5 až 55 % pre štátny podnik
5 až 55 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
1 až 44 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
1 až 44 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
1 až 44 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
1 až 44 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
1 až 44 mil. pre štátny podnik
1 až 44 mil. pre NNO, cirkev
1 až 44 mil. pre štátna správa, samospráva
1 až 44 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre štátna správa, samospráva
95 až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier v Bratislave – Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu – II. etapa

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC451-2017-20 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť , Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO4-SC431-2017-16 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - deinštitucionalizácia existujúcich zariadení

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 1 mil. pre NNO, cirkev
až 1 mil. pre štátna správa, samospráva
až 1 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
95 až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

Podporované oblasti:
Podporované aktivity , Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC123-2015-8 - Monitorovanie a hodnotenie vôd

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 - Obnova existujúcich produkčných zariadení

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Zamestnanosť , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 Doplnkové činnosti

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC123-2015-9 Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2016-13 - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC141-2017-25 Výzva na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Zmena klímy
Žiadatel:
štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC311-2017-27 Výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Životné prostredie – ostatné , Zmena klímy
Žiadatel:
štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02 Recirkulačné systémy

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Miera podpory:
až 50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 30 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 30 % pre štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-29 Výzva zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-TP-A6-2017-01 Štúdie

Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 50 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 30 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivost

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC312-2017-34 Výzva zameraná na hydrogeologický prieskum

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Modernizácia spaľovacích zariadení a vykurovacích systémov vo verejných budovách

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy

Podporované oblasti:
Environmentálne záťaže , Zmena klímy
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Výstavba zariadení na výrobu a využitie OZE

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií)

Podporované oblasti:
Ovzdušie
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Energetické a environmentálne manažérstvo, energetické audity a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - schéma regionálnej štátnej pomoci

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zhodnocovanie BRO - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a el. energie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) - mimo schémy štátnej pomoci

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
70000 až 1000000 mil. pre štátna správa, samospráva
70000 až 1000000 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Podporované oblasti:
Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 500 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 95 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ - PO6 - SC61 3 - 201 7 - 2 Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovan

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom