Splníme Vám viac než len 3 priania

IROP-PO2-SC213-2017-25: Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Zdravotníctvo
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 15 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 15 mil. pre NNO, cirkev
až 15 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v ostatných regiónoch

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 - Triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 - Podpora mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov , Zamestnanosť , Environmentálne záťaže , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
50 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
50 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 65 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 65 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 65 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 - Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
100 až 2000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
100 až 2000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 2000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
100 až 2000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (viac rozvinuté regióny)

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
95 až 100 % pre výskumná inštitúcia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (menej rozvinuté regióny)

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
95 až 100 % pre výskumná inštitúcia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZNP-PO5-2017-3 - Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.

Podporované oblasti:
Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 21 mil. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
20 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
20 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
20 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy"

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
2 až 100 tis. pre NNO, cirkev
2 až 100 tis. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
2 až 100 tis. pre univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
až 95 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

23/PRV/2017 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov)
Výška dotácie:
až 15 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Podporované oblasti:
Prevencia a eliminácia diskriminácie , Integrácia MRK
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
35 až 300 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
35 až 300 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 300 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
35 až 300 tis. pre NNO, cirkev
35 až 300 tis. pre štátna správa, samospráva
35 až 300 tis. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Miera podpory:
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Asistenti bývania

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Sociálne podniky

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca , Životné prostredie – ostatné
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca , Vzdelávanie
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora sieťovania podnikov

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora inteligentných inovácií v priemysle v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Mapy povodňového rizika

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami , Zmena klímy
Žiadatel:
štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

Podporované oblasti:
Zmena klímy
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy, výskumná inštitúcia
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 - Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Podporované oblasti:
Medzinárodná spolupráca
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC142-2015-5 - Sanácia environmentálnych záťaží

Podporované oblasti:
Environmentálne záťaže
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC142-2015-4 - Monitorovanie environmentálnych záťaží

Podporované oblasti:
Environmentálne záťaže
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC142-2015-3 - Prieskum environmentálnych záťaží

Podporované oblasti:
Environmentálne záťaže
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC313-2015-2 - Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Životné prostredie – ostatné , Zmena klímy
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Podporované oblasti:
Zamestnanosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
25 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
25 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
25 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 200 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 200 tis. pre štátna správa, samospráva
25 až 200 tis. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 100 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 100 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 100 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 100 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 - Občianska informovanosť a participácia - Rozvinutejší región SR

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
95 až 380 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 - Občianska informovanosť a participácia - Menej rozvinutý región SR

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
95 až 380 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 - Občianska informovanosť a participácia - celé územie SR

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
95 až 380 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 - Tvorba lepšej verejnej politiky - Rozvinutejší región SR

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
95 až 380 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - Tvorba lepšej verejnej politiky - Menej rozvinutý región SR

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
95 až 380 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 - Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 80 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 80 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 65 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

Podporované oblasti:
Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 200 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 200 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 200 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
40 až 75 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
40 až 75 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
40 až 75 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ - PO6 - SC61 3 - 201 7 - 2 Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovan

Podporované oblasti:
Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Podporované oblasti:
Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 500 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 95 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
70000 až 1000000 mil. pre štátna správa, samospráva
70000 až 1000000 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) - mimo schémy štátnej pomoci

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zhodnocovanie BRO - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a el. energie

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 - Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov pre podnikateľov

Podporované oblasti:
Odpady
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Výška dotácie:
až 2 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 2 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 2 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 2 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 2 mil. pre štátny podnik
Miera podpory:
45 až 55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 - Systémy energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a EMAS

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií)

Podporované oblasti:
Ovzdušie
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC411-2017-36 - Výstavba zariadení na biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energ. zariadení na báze fosílnych palív

Podporované oblasti:
Obnoviteľné zdroje energie
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
100 až 3000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 3000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
100 až 3000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
100 až 3000 tis. pre štátny podnik
100 až 3000 tis. pre NNO, cirkev
100 až 3000 tis. pre štátna správa, samospráva
100 až 3000 tis. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 60 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 60 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 60 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 - Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

Podporované oblasti:
Environmentálne záťaže , Zmena klímy
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Modernizácia spaľovacích zariadení a vykurovacích systémov vo verejných budovách

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO6-SC611-2016-3 - Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít

Podporované oblasti:
Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 1 mil. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 95 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC312-2017-34 - Hydrogeologický prieskum

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 Výzva zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivost

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
až 50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 30 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-TP-A6-2017-01 Štúdie

Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 50 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-29 Výzva zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02 Recirkulačné systémy

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik
Miera podpory:
až 50 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 50 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 50 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 30 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 30 % pre štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC311-2017-27 Výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Životné prostredie – ostatné , Zmena klímy
Žiadatel:
štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC141-2017-25 Výzva na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Zmena klímy
Žiadatel:
štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2016-13 - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC123-2015-9 Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 Doplnkové činnosti

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 - Obnova existujúcich produkčných zariadení

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Zamestnanosť , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC123-2015-8 - Monitorovanie a hodnotenie vôd

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

Podporované oblasti:
Podporované aktivity , Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátny podnik
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 1 mil. pre NNO, cirkev
až 1 mil. pre štátna správa, samospráva
až 1 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
95 až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - deinštitucionalizácia existujúcich zariadení

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO4-SC431-2017-16 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 100 % pre štátny podnik
až 100 % pre štátna správa, samospráva
až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC451-2017-20 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť , Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier v Bratislave – Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu – II. etapa

Podporované oblasti:
Výskumné centrá , Výskumná a inovačná infraštruktúra
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
1 až 44 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
1 až 44 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
1 až 44 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
1 až 44 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
1 až 44 mil. pre štátny podnik
1 až 44 mil. pre NNO, cirkev
1 až 44 mil. pre štátna správa, samospráva
1 až 44 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre štátny podnik
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre štátna správa, samospráva
95 až 100 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC141-2015-7 - Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Výška dotácie:
až 15 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 15 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 15 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 15 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 15 mil. pre štátny podnik
až 15 mil. pre univerzity a vysoké školy
Miera podpory:
15 až 75 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
15 až 75 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 65 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
5 až 55 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
5 až 55 % pre štátny podnik
5 až 55 % pre univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO3-SC311-2017-24 - Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa , Miestny rozvoj , Environmentálne záťaže , Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 6 mil. pre NNO, cirkev
až 6 mil. pre štátna správa, samospráva
až 6 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre štátna správa, samospráva
až 95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zariadenia na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou do 20MW

Podporované oblasti:
Ovzdušie , Energetická efektívnosť , Obnoviteľné zdroje energie , Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov , Zamestnanosť , Environmentálne záťaže , Energetická efektívnosť
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
100 až 1000 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
100 až 1000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 1000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Podporované oblasti:
Vzdelávanie , Integrácia MRK
Žiadatel:
NNO, cirkev
Výška dotácie:
24 až 214 tis. pre NNO, cirkev
Miera podpory:
až 95 % pre NNO, cirkev
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Podporované oblasti:
Prevencia a eliminácia diskriminácie
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
5 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
5 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
5 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
5 až 100 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
5 až 100 tis. pre NNO, cirkev
5 až 100 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 95 % pre NNO, cirkev
až 95 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC131-2017-22 - Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Podporované oblasti:
Životné prostredie – ostatné
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 8 mil. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
až 8 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 8 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 8 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 8 mil. pre štátny podnik
až 8 mil. pre NNO, cirkev
až 8 mil. pre štátna správa, samospráva
až 8 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Podporované oblasti:
Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Výška dotácie:
10 až 100 tis. pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
10 až 100 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Miera podpory:
70 až 85 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
70 až 85 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
70 až 85 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora malých a stredných podnikov , Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
10 až 200 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), štátna správa, samospráva, univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Podporované oblasti:
Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO2-SC211-2017-18 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Podporované oblasti:
Ochrana pred povodňami
Žiadatel:
štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Podporované oblasti:
Energetická efektívnosť
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva) , univerzity a vysoké školy
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zefektívnenie súdneho systému.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.

Podporované oblasti:
Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Žiadatel:
štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 - Podpora inovácií a technologického transferu

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií , Výskumná a inovačná infraštruktúra , Podpora malých a stredných podnikov , Zamestnanosť
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Výška dotácie:
100 až 5000 tis. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
100 až 5000 tis. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
100 až 5000 tis. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Miera podpory:
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 - Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Podporované oblasti:
Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 13 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 13 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 13 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 13 mil. pre štátny podnik
až 13 mil. pre štátna správa, samospráva
až 13 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
45 až 55 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 35 % pre štátny podnik
25 až 35 % pre štátna správa, samospráva
25 až 35 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

OPKZP-PO1-SC111-2016-15 - Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

Podporované oblasti:
Odpady , Environmentálne záťaže
Žiadatel:
malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátny podnik, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Výška dotácie:
až 13 mil. pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
až 13 mil. pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
až 13 mil. pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
až 13 mil. pre štátny podnik
až 13 mil. pre štátna správa, samospráva
až 13 mil. pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
45 až 55 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
35 až 45 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
25 až 35 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
25 až 55 % pre štátny podnik
25 až 55 % pre štátna správa, samospráva
25 až 55 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Podporované oblasti:
Doprava
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
90 až 95 % pre štátna správa, samospráva
95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Podporované oblasti:
Miestny rozvoj , Doprava
Žiadatel:
mikropodnik (0-9 zamestnancov), malý podnik (10-49 zamestnancov), stredný podnik (50-249 zamestnancov), veľký podnik (250 a viac zamestnancov), NNO, cirkev, štátna správa, samospráva, príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Miera podpory:
90 % pre mikropodnik (0-9 zamestnancov)
90 % pre malý podnik (10-49 zamestnancov)
90 % pre stredný podnik (50-249 zamestnancov)
90 % pre veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
95 % pre NNO, cirkev
95 % pre štátna správa, samospráva
95 % pre príspevkové organizácie (štátna správa, samospráva)
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 4 mil. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Podporované oblasti:
Vzdelávanie
Žiadatel:
NNO, cirkev, štátna správa, samospráva
Výška dotácie:
až 200 tis. pre NNO, cirkev
až 200 tis. pre štátna správa, samospráva
Miera podpory:
95 % pre NNO, cirkev
95 až 100 % pre štátna správa, samospráva
Mám záujem o túto dotáciu Všetky informácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom