• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • AKTUALIZOVANÁ: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 27. 02. 2017 do 04. 06. 2018

Predmet podpory

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj)
NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj)
NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj)

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

  • A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu9
  • B. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Odpady
  • Environmentálne záťaže

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
samospráva 0 95 0 500 000

Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky tretieho hodnotiaceho kola výzvy, ktorá je stanovená na 4.6.2018

Termín uzavretia n hodnotiaceho kola: bude zverejnený na http://www.minv.sk/?OPLZ.

Oprávnené výdavky

Skupina 021 Stavby – relevantné len pre aktivity typu A (A.1, A.2)

Stavebné práce - realizácia nových stavieb
• vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, pozostávajúce zo spevnených plôch, prípadného oplotenia a zastrešenia


• vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob, pozostávajúce zo spevnených plôch, oplotenia a úplného/čiastočného zastrešenia; Pozn.: technické požiadavky na prevádzku zberného dvora sú uvedené v § 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.


Prípravná a projektová dokumentácia
- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,


Stavebný dozor
- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;

- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);

Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí – relevantné len pre aktivity typu A (A.1, A.2)

vybavenie
- nákup zberných nádob vrátane príslušenstva (1100 l);
- nákup veľkokapacitných zberných nádob;
- nákup vybavenia a zariadenia nevyhnutne súvisiaceho s prevádzkou zberného dvora (napr. štiepkovač, drvič, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, meracie a monitorovacie zariadenia, ručné hasiace prístroje);
- telekomunikačná technika
- zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo);


Skupina 023 – Dopravné prostriedky - relevantné len pre aktivity typu A (A.2)
- nákup traktorov, prípojných vozidiel a príslušenstva nevyhnutne súvisiaceho s nakladaním s komunálnym odpadom

Skupina 112 Zásoby – relevantné len pre aktivity typu A (A.1, A.2)

vybavenie

- nákup zberných nádob vrátane príslušenstva (1100 l);
- nákup veľkokapacitných zberných nádob;
- nákup vybavenia a zariadenia nevyhnutne súvisiaceho s prevádzkou zberného dvora (napr. štiepkovač, drvič, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, meracie a monitorovacie zariadenia, ručné hasiace prístroje);
- telekomunikačná technika
- zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo);

Skupina 518 Ostatné služby
odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu (relevantné len pre aktivitu typu B) - zber komunálneho odpadu, prípadné vytriedenie komunálneho odpadu, odvoz odpadu a jeho umiestnenie v zariadení na zneškodnenie odpadu, sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu;
riadenie projektu
– externý manažment
- riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu;

výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu
informovanie a komunikácia
- výroba a osadenie dočasného pútača, stálej tabule/stáleho pútača alebo plagátu;


Skupina 521 Mzdové výdavky
- mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu

Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky - relevantné len pre aktivity typu A (A.1, A.2)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

A.1. Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob – 021 Stavby
260,00 EUR/m2
Maximálna výška oprávnených výdavkov na stavebné práce/služby
1 stojisko = 7 000 EUR
2 stojiská = 14 000 EUR
3 a viac stojísk = 21 000 EUR

A.2 Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob – 021 Stavby

260,00 EUR/m2

B. Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu – 518 Ostatné služby
130,00 EUR/t

Maximálna výška oprávnených výdavkov na stavebné práce/služby 60 000 EUR

Ostatné informácie

Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky tretieho hodnotiaceho kola výzvy, ktorá je stanovená na 4.6.2018

Termín uzavretia n hodnotiaceho kola: bude zverejnený na http://www.minv.sk/?OPLZ.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom