• EDOTÁCIE
  • GDPR
  • Detail

INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane

osôb zastupujúcich týchto partnerov (napr. zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu...)

 

Spoločnosť Euro Dotácie, a.s. , IČO 36 438 76 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina,  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Žilina,  Oddiel  Sa,  vložka č. 10634/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) týmto informuje obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane osôb zastupujúcich týchto partnerov (napr. zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu...) (ďalej len „dotknuté osoby“)podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na  osobnyudaj@eurodotacie.sk alebo  poštou  na  adresu  sídla  spoločnosti.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nižšie uvedené účely:

ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva, účtovných dokladov a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne).

Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Príjemcami  osobných  údajov  sú  prevádzkovateľ  poštových  služieb,  exekútorské  úrady,  advokáti, subjekty  zmluvne  spolupracujúce  s  prevádzkovateľom  najmä  za  účelom  zabezpečenia  právnych služieb, vymáhania nárokov prevádzkovateľa zo zmluvy, podporných administratívnych a technických služieb, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého auditu. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

EVIDENCIA ZÁKAZNÍKOV

Účelom  spracúvania  osobných  údajov  v oblasti  evidencie zákazníkov  je  príprava  a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle  čl.  6  ods. 1  písm.  f)  všeobecného  nariadenia  o ochrane  údajov.  Oprávneným  záujmom  prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.

Lehota  uchovávania  osobných  údajov  je  determinovaná  prípravou  a trvaním  obchodnoprávneho vzťahu.

Príjemcami  osobných  údajov  sú  subjekty  zabezpečujúce podporu,  rozvoj  a  správu  informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, dodávatelia tovarov, prác a služieb pre  prevádzkovateľa  spolupracujúci  s dotknutou   osobou,   poskytovatelia  telekomunikačných  služieb, poskytovatelia dátových úložísk. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

EVIDENCIA POŠTY A SPRÁVA REGISTRATÚRY

Osobné údaje na účel evidencie pošty a správy registratúry (evidencia a správa prijatých a odosielaných poštových  zásielok,  správa  zásielok  doručovaných  a odosielaných  z a do elektronickej  schránky a evidencia  a archivácia zmlúv, spisov týkajúcich sa  vymáhania pohľadávok a ďalších dokumentov súvisiacich  so  zmluvným  vzťahom)  sú  spracúvané  v rámci  plnenia  zákonných  povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.

Právnym  základom  spracúvania  osobných  údajov  je  plnenie  zákonnej  povinnosti  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a povinnosti  vyplývajúce  zo  zákona  č. 305/2013  Z.  z  o  elektronickej  podobe  výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o e Governmente).

Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.

Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, subjekty zabezpečujúce podporu, správu a vývoj informačného systému a výkon externého auditu.

ĎALŠIE USTANOVENIA PLATNÉ PRE VŠETKY UVEDENÉ ÚČELY:

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

 Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné  oprávnené  dôvody  na  spracúvanie,  ktoré  prevažujú  nad  záujmami,  právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Informácia pre záujemcov o členstvo v  GRANT KLUBE

 

Ak si želáte registrovať sa do GRANT KLUBU na internetovej stránke, musíte zadať aj svoju e -mailovú adresu. Na registráciu používame postup tzv. „dvojitého explicitného súhlasu“ (double- opt-in). Vaša registrácia teda bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na link, ktorý bude súčasťou Vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak k príslušnému potvrdeniu z Vašej strany nedôjde bezodkladne, Vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy.

Ak zistíme, že ste sa registrovali ako fyzická osoba, Vaše osobné údaje budú bezodkladne vymazané.

 

 

Informačná povinnosť

spoločnosti Euro Dotácie, a. s. Na Šefranici č.1280/8,

010 01 Žilina, IČO: 36 438 766

 

mail: osobnyudaj@eurodotacie.sk

 

Pri realizácii našej podnikateľskej činnosti získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získavame pri plnení svojich úloh od tretích strán.

 

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež  v rámci plnenia našich povinností ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom nášho zamestnanca  alebo jemu blízkou osobou.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a

povinností úradu.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne nami  poverené osoby na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s našimi retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

 

Sme povinní zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania.

 

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategória príjemcov:

·orgány štátnej správy a verejnej moci

·súdy

·orgány činné v trestnom konaní

·exekútori

·notári

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 

Aké máte práva?

 

Odvolať súhlas v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek  odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

Právo na prístup

-máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu

-prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k  dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na výmaz (na zabudnutie)

-máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu  všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

-za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

-za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo namietať

-máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

- ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom