• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Európske hlavné mesto kultúry 2026
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Európske hlavné mesto kultúry 2026


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 06. 12. 2023
Poznámka Poskytovateľ uzavrie výzvu v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.

Predmet podpory

Výzva prispieva k lepšiemu využívaniu kultúrnych pamiatok pre kultúrne a voľnočasové aktivity obyvateľmi a turistami v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 (ďalej aj „EHMK 2026“). Ambíciou opatrenia je, aby sa vlajkový projekt EK v oblasti kultúry – EHMK 2026 stal súčasťou nového európskeho Bauhausu. Výzva je určená pre mesto Trenčín a ďalšie subjekty, ktoré sú identifikované v rámci schválenej Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti Trenčín (v Prílohe č. 1: Projektový zásobník IÚS MFO Trenčín).

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • mesto Trenčín
 • ďalšie subjekty, ktoré sú identifikované v rámci schválenej Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti Trenčín:
  • Trenčianskysamosprávnykraj
  • obce
  • Židovská náboženská obec Trenčín, cirkevná organizácia
  • CPR Trenčín, o.z.
  • Ministerstvo obrany SR

Územné obmedzenie

Oprávneným územím v rámci menej rozvinutého regiónu je mestská funkčná oblasť Trenčín (katastrálne územie mesta Trenčín a obcí Opatovce, Skalka nad Váhom, Soblahov, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Zamarovce).

Podporované (oprávnené) aktivity

Výzva ponúka nasledovný typ akcie:

 • Európske hlavné mesto kultúry 2026
Žiadateľ definuje hlavné aktivity v súlade s nasledovnými oprávnenými činnosťami/aktivitami:
 • a) výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie
a rekonštrukcia (obnova) stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona), v opodstatnených prípadoch aj reštaurátorské práce v zmysle platnej legislatívy, ak si to nevyhnutne vyžaduje povaha projektu,
 • b) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia,
 • c) sadové a parkové úpravy v areáli a vo verejných priestoroch, vrátane spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií,
 • d) archeologický výskum v zmysle platnej legislatívy, ak si to nevyhnutne vyžaduje povaha projektu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 34 300 000 EUR (zdroj EÚ).

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Výška dotácie v EUR
min. max.
NNO, cirkev 201 000 Nie je obmedzené
samospráva 201 000 Nie je obmedzené
príspevkové a rozpočtové organizácie 201 000 Nie je obmedzené
nezisková organizácia 201 000 Nie je obmedzené
združenie právnických osôb 201 000 Nie je obmedzené
združenie fyzických osôb 201 000 Nie je obmedzené

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky musia tvoriť minimálne 70 % COV projektu.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom