• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Operačné programy

 • Efektívna verejná správa

Podporované (oprávnené) aktivity

 • tvorba analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy, hodnotenie dopadov politík a legislatívy a ich efektivity, programové rozpočtovanie, monitorovanie
 • budovanie inštitucionálnych kapacít, tvorba nových a podpora existujúcich spôsobilostí
 • podpora systematického riadenia kvality vo VS, zvyšovanie kvality VS samohodnotením (modely CAF, EFQM a i.)
 • protikorupčné opatrenia
 • zvýšenie dostupnosti VS – zníženie nákladov súvisiacich s využitím VS, skrátenie trvania rozhodovacích činností, elektronizácia a integrácia služieb, zlepšenie prístupu k dátam
 • inovácie vo VS , tvorba moderných, integrovaných centier VS
 • zjednodušenie administratívnych procedúr, odstraňovanie byrokracie, znižovanie regulačného zaťaženia
 • zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS s cieľom vytvoriť kvalitné a efektívne stratégie
 • posilnenie medzinárodnej spolupráce vzájomnej výmeny skúseností (medzi krajinami EÚ a OECD)
 • zefektívnenie a zjednotenie výberu cla a daní, zjednodušenie daňovo odvodového systému
 • implementácia antikorupčných nástrojov (napr. sprístupnenie dokumentov a dát verejnosti)
 • implementácia hodnotenia dopadu regulačných rámcov v procese tvorby a optimalizácie politík VS
 • optimalizácia sektorových politík a metodológií (napr. tvorba systému integrovanej zdravotnej starostlivosti)
 • podpora využívania potenciálu miest a obcí pri plnení vzdelávacích, sociálnych a environmentálnych úloh v spoločnosti

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom