• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 04. 2024

Predmet podpory

Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy ako aj výstavbu a modernizáciu miestnych komunikácií.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Pre opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II a III. triedy:

 • Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
 • organizácia zriadená samosprávnym krajom za účelom výstavby, správy a údržby ciest.
Pre opatrenie 3.2.4 Miestne komunikácie:
 • obec, mesto,
 • mestská časť mesta Košice.

Územné obmedzenie

Oprávneným územím pre opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy je celé Slovensko.
Pre opatrenie 3.2.4 Miestne komunikácie je oprávneným územím Slovensko okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy
 • výstavba a modernizácia miestnych komunikácií.
V rámci oprávneného typu akcie „výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy“ sú oprávnené nasledovné aktivity:
 • 1a) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy,
 • 1b) rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov,
 • 1c) výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy.
V rámci oprávneného typu akcie „výstavba a modernizácia miestnych komunikácií“ sú oprávnené nasledovné aktivity:
 • 2a) modernizácia miestnych komunikácií,
 • 2b) zlepšenie stavebno-technického stavu nevyhovujúcich mostných objektov a súčastí vrátane ich výmeny,
 • 2c) výstavba nových miestnych komunikácií.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu, t.j. vznik výdavku v období 1.1.2021 - 31.12.2029.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 92

Oprávnené výdavky

Celkové oprávnené výdavky na projekt musia byť vyššie ako 201 000 Eur.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Rezerva na nepredvídané výdavky: 2,5 %
Nepriame výdavky: max. 7 % z priamych výdavkov
Nákup nehnuteľností (kumulatívne za pozemky a stavby v rámci jednej žiadosti o NFP): max. 10 %, resp. 15 % z COV projektu.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ musí k predloženiu žiadosti disponovať uznesením Rady partnerstva alebo Kooperačnej rady UMR o schválení projektového zámeru IÚI.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom