• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 27/PRV/2018 - Výzva z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

27/PRV/2018 - Výzva z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 01. 2018

Predmet podpory

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

MAS, ktorej bolo PPA vydané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené sú aktivity spojené s riadením vykonávania, animáciou a oživovaním stratégií CLLD (ďalej len "chod MAS a animácie").

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev

Oprávnené výdavky

1. Prevádzkové náklady MAS spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (ďalej len „prevádzkové náklady“):

 • personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové náklady vrátane nákladov na prenájom kancelárskych priestorov, osobné náklady, poistenie);
 • informačné akcie pre zamestnancov a členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD;
 • náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadnutí národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS;
 • finančné náklady, napr. bankové poplatky;
 • náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD 
na úrovni MAS.

2. Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD (ďalej len „animačné náklady“):
 • propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
 • výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS 
a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
 • informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

3. Celkové náklady na prevádzkové a animačné náklady zmysle ods. 1 a 2 nesmú presiahnuť 20 % celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD. Animačné náklady musia tvoriť minimálne 15 % a maximálne 25 % z celkových výdavkov v rámci chodu MAS a animácii.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

350 000 € + (počet obyvateľov MAS)*X + (rozloha územia MAS)*Y + (miera nezamestnanosti MAS mínus 13,5%)* Z + (počet obcí)*W
Koeficienty:
X = 9,66
Y = 1 150,61
Z = 110 413,32
W = 12 395,25

Doplňujúce a špecifické informácie

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 28.2.2018
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola - 28.3.2018
Termín uzavretia 3. - n. hodnotiaceho kola - Posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom