• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
 • samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, * mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy),
 • fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), stredné odborné školy

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná v súlade s podmienkami IROP na územie Slovenskej republiky so zohľadnením dosiahnutého indexu investičnej účinnosti stanoveného vo výzve na predkladanie PZ: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4. Minimálna hodnota indexu investičnej účinnosti pre výzvu na predkladanie PZ je 12,43. Hodnota je uvedená v časti 3.1 Nástroje na zacielenie podpory prostredníctvom indexu investičnej účinnosti výzvy na predkladanie PZ. Dosiahnutie minimálnej hodnoty indexu investičnej účinnosti pre príslušný projektový zámer znamená splnenie podmienky, že projekt je realizovaný na oprávnenom území s územnou podporou daného zariadenia strednej odbornej školy pre príslušné študijné odbory.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre:
  • praktické vyučovanie,
  • odborný výcvik, odbornú prax,
  • celoživotné vzdelávanie,
  • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
  • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,
 • b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • stredísk praktického vyučovania a
  • školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • d. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • stredísk praktického vyučovania,
  • školských hospodárstiev a
  • internátov.

Dĺžka realizácie projektu

Spravidla v rámci výziev nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní konečného termínu na vznik oprávnených výdavkov v súlade so všeobecným nariadením. Časová oprávnenosť výdavkov projektu je uvedená aj v Príručke pre žiadateľa.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 100

Oprávnené výdavky

 • 711003 Nákup softvéru
 • 718006 Modernizácia softvéru
 • 711004 Nákup licencií
 • 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
 • 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
 • 716 Prípravná a projektová dokumentácia
 • 713001 Nákup interiérového vybavenia
 • 713002 Nákup výpočtovej techniky
 • 713003 Nákup telekomunikačnej techniky
 • 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
 • 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
 • 719200 Ostatné kapitálové výdavky
 • 714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov
 • 714007 Nákup iných dopravných prostriedkov
 • 637004 Všeobecné služby
 • 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
 • 620 Poistné a príspevok do poisťovní
 • 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom