• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MH-001-2023-DV-FST - Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MH-001-2023-DV-FST - Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 09. 2023
Poznámka K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podporiť investície s dôrazom na tvorbu pracovných miest vo vybraných okresoch regiónov Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja, ktoré patria medzi regióny určené na podporu z FST z dôvodu ich transformácie, keďže proces transformácie vystavuje tieto regióny zvýšenému ohrozeniu a zraniteľnosti voči negatívnym ekonomickým, environmentálnym a sociálnym vplyvom, vrátane negatívneho vplyvu na zamestnanosť.

Podpora je určená pre veľké podniky na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how).

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom subjekt, ktorý je prijímateľom investičnej pomoci podľa § 4 zákona o regionálnej investičnej pomoci (t.j. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená za účelom podnikania, ktorá podala na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky žiadosť o investičnú pomoc, má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a je zapísaná v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri) a bolo mu vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu sú oprávneným územím okresy: Prievidza, Partizánske, Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice - Okolie, Michalovce.
Pre splnenie tejto podmienky je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Predmetom oprávnených výdavkov projektu v rámci ŽoNFP musí byť nákup a/alebo finančný prenájom dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení a/alebo dlhodobého nehmotného majetku (napr. priemyselné práva, know-how alicencie), ktorý predstavuje súčasť oprávnených nákladov investičného zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe, ktorého prijímateľom investičnej pomoci je žiadateľ, ktorý predložil ŽoNFP v rámci tejto výzvy. Majetok, ktorý je predmetom oprávnených výdavkov, musí byť použitý výlučne v rámci počiatočnej investície, ktorá je predmetom ŽoNFP.
 • Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu, pričom predložená ŽoNFP musí byť zameraná na tú istú počiatočnú investíciu ako schválený investičný zámer.
Pod počiatočnou investíciou sa pre účely tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
  • založenia novej prevádzkarne, alebo
  • rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, alebo
  • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky alebo služby, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali alebo neposkytovali, alebo
  • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu výrobku alebo výrobkov prípadne celkového poskytovania služby alebo služieb, ktorých sa investícia do prevádzkarne týka.
 • Výsledkom realizácie aktivity projektu musia byť vytvorené pracovné miesta. Žiadateľ kvantifikuje vytvorené pracovné miesta vdôsledku realizácie projektu prostredníctvom merateľného ukazovateľa s názvom „Vytvorené pracovné miesta v podporovaných subjektoch“ vyjadrené v FTE (ekvivalent plného pracovného úväzku), pričom musí ísť o nenulovú hodnotu.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Typ žiadateľa a výška podpory

 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 40 60 200 000 Nie je obmedzené

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom