• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 03I04-26-V01 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

03I04-26-V01 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 04. 2023
Poznámka Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti:
 • 1. kolo 30.06.2023,
 • 2. kolo 30.09.2023,
 • 3. kolo 31.12.2023,
 • 4. kolo 31.03.2024,
 • 5. ďalšie kolá v prípade potreby.

Predmet podpory

Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie,
 • okresné mestá a nimi zriadené organizácie,
 • vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

 • a) budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW,
 • b) budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW,
 • c) budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Ovzdušie
 • Doprava

Typ žiadateľa a výška podpory

Celková indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu predstavuje sumu 10 236 000 eur bez DPH.

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 100

Oprávnené výdavky

Oprávnenými výdavkami sú investičné náklady vynaložené prijímateľom pomoci v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:

 • náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrických alebo iných komponentov, vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie,
 • náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu a náklady na získanie súvisiacich povolení.

Náklady miestnych jednotiek na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie sú vylúčené.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Jednotkové ceny (bez DPH)
Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na:

 • jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW - 3 000 Eur,
 • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW - 29 000 Eur.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom