• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Operačné programy

 • Efektívna verejná správa

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Zvyšovanie transparentnosti a nezávislosti – výber a odmeňovanie zamestnancov a garantovanie dôslednosti dodržiavania princípov výberu a posilnenie nezávislosti systému správy ľudských zdrojov od politických cyklov
 • Vzdelávacie, školiace a tréningové aktivity zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, zdieľanie vzájomných skúseností (na národnej a medzinárodnej úrovni)
 • Zjednotenie a zefektívnenie systému riadenia ľudských zdrojov
 • Budovanie nových a posilňovanie existujúcich odborných analytických a metodických kapacít pre modelovanie, tvorbu, monitoring implementácie a hodnotenie dopadu politík VS
 • Vzdelávanie v oblasti komunikácie s osobami so zdravotných postihnutím a marginalizovanými skupinami a zvyšovanie odborných schopností zamestnancov analytických organizačných jednotiek
 • Posilňovanie kompetentnosti pracovníkov VS v oblasti hodnotenia dopadov politík, projektového riadenia, programového rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia ĽZ vo VS
 • Posilnenie koordinácie výkonu agendy v oblastí európskych záležitostí, podpora zvýšenia participácie SR na tvorbe a riadení európskych záležitostí
 • Zvyšovanie povedomia o ochrane finančných záujmov EÚ

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom