• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Operačné programy

 • Efektívna verejná správa

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Zavádzanie nástrojov a systémov smerujúcich k vyššej transparentnosti súdnictva a potlačeniu korupcie, posilnenie etických princípov pri výkone súdnictva
 • Efektívne predchádzanie konfliktu záujmov
 • Sprístupnenie relevantných informácií o práci, činnosti a rozhodovaní súdov verejnosti
 • Implementácia hodnotenia dopadov regulácií (RIA)
 • Zapojenie mimovládneho sektora, odborných a profesijných organizácií do procesu rozvoja, monitorovania a hodnotenia činnosti súdov a reformných stratégií
 • Podpora reformy štruktúry a optimalizácie procesov v súdnictve
 • Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov súdneho systému s dôrazom na špecializáciu v jednotlivých vecných oblastiach (dôraz na digitálne zručnosti)
 • Podpora strategického a rozpočtového plánovania
 • Podpora odstraňovania procesných chýb a zvyšovania súdnych rozhodnutí
 • Podpora poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie jej dostupnosti
 • Elektronizácie súdnych spisov
 • Rozvoj alternatívnych metód riešenia sporov
 • Zavádzanie efektívneho systému monitorovania a evaluácie fungovania a výkonnosti súdneho systému
 • Podpora systémových zmien vedúcich k skráteniu dĺžky súdnych konaní

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom