• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 4. kvartál 2017

Operačné programy

  • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
  • vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR)

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom sú chránené územia v rámci celej SR, vo výnimočných prípadoch aj územia mimo chránených území (kde ochranárske opatrenia prispejú k splneniu cieľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Životné prostredie – ostatné

Typ žiadateľa a výška podpory

  • NNO, cirkev
  • samospráva
  • príspevkové a rozpočtové organizácie

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom