• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PSK-UV-005-2024-DV-ESF+ - Podpora usporiadania právnych vzťahov kpozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-UV-005-2024-DV-ESF+ - Podpora usporiadania právnych vzťahov kpozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 12. 04. 2024
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 31. 5. 2024.
Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov vždy 22. dňa príslušného mesiaca, a to až do uzavretia výzvy.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v prospech obce, v dôsledku čoho sa umožní komplexný rozvoj obce a osídlenia prostredníctvom následných kombinovaných aktivít z ESF+ a investícií z EFRR. Zároveň sa domácnostiam MRK vytvoria základné predpoklady na zlepšenie štandardov hygieny bývania realizáciou následných opatrení voblasti občianskej vybavenosti obce (kanalizácia, vodovod, prístupové komunikácie a pod.) a opatrení smerujúcich k legalizácii stavieb v prospech obyvateľov MRK, ako aj ďalších opatrení prispievajúcich k zlepšeniu kvality života a integrácii MRK.

Operačné programy

  • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

  • obce s prítomnosťou marginalizovaných komunít, ktoré sú uvedené v Atlase Rómskych komunít 2019 a jeho následných aktualizáciách, resp. kombinácii aktuálneho Atlasu Rómskych komunít a jeho následných aktualizácií

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

1. Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom pod osídlením MRK 2. Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v rozšírenom osídlení MRK 3. Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom mimo osídlenia MRK 4. Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov je uvedená v Príručke k oprávnenosti výdavkov a vzniká najskôr od 01.01.2021.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 100

Oprávnené výdavky

Vo výzve sa aplikuje reálne vykazovanie priamych výdavkov a zjednodušené vykazovanie nepriamych výdavkov formou paušálnej sadzby podľa článku 54 písm. a) NSU. Paušálna sadzba je na nepriame výdavky stanovená vo výške 7 % podľa výšky oprávnených priamych výdavkov

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom