• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 07I02-20-V01 - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách
Splníme Vám viac ako len 3 želania

07I02-20-V01 - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 08. 2022

Predmet podpory

Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudovania nových priestorov alebo rekonštrukciou priestorov. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím minimálne 30 % úspory primárnej energie.

Operačné programy

 • Vzdelávanie

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • b) Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/samosprávnym krajom (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • c) Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • d) Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ základnej školy),
 • e) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ základnej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej školy),
 • f) Základná škola podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
O finančné prostriedky v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať zriaďovatelia základných škôl/základné školy, ktorých projekty by mali byť realizované v rámci indikatívneho zoznamu ZŠ, ktoré mali a majú dvojzmennú prevádzku alebo už odstránili dvojzmennú prevádzku v zmysle obdobia oprávnenosti výdavkov.

Podporované (oprávnené) aktivity

Hlavné aktivity projektu:

 • a) výstavba nových objektov základných škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
 • b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
 • c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby základnej školy (napr. rôzne nevyužité priestory a iné) (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),

Vedľajšie aktivity projektu:
 • d) vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne, odborné učebne) (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov),
 • e) obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity škôl alebo pridruženej infraštruktúry,
 • f) obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl

Dĺžka realizácie projektu

Z prostriedkov mechanizmu možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií obsiahnutých v Pláne obnovy a odolnosti. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.06.2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 30.04.2026 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Do 30.04.2026 musí byť odstránená dvojzmenná prevádzka základnej školy. V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 30.06.2026 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie
 • Integrácia MRK
 • Energetická efektívnosť

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 13 750 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu
Minimálna novovytvorená kapacita: 10 novovytvorených kapacít

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100
NNO, cirkev 0 100
samospráva 0 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100
štátna správa 0 100
nezisková organizácia 0 100
združenie fyzických osôb 0 100

Pri predložení ŽoPPM musí žiadateľ predložiť právoplatné stavebné povolenie resp. iný doklad, oprávňujúci na realizáciu stavby. V rámci projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky výzvy týkajúce sa požiadaviek na energetickú efektívnosť stavby a vybavenia v zmysle Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov, pri existujúcej projektovej dokumentácii skontrolovať súlad s uvedenou príručkou

Oprávnené výdavky

 • realizácia nových objektov ZŠ, rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy ZŠ,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne vrátane vnútorného zariadenia,
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov ZŠ,
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb – nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
 • projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia,
 • nákup interiérového vybavenia ZŠ,
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.),
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu,
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér),
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
 • rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce),
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška príspevku je 13 750 EUR na 1 novovytvorené miesto v ZŠ.

Doplňujúce a špecifické informácie

Žiadateľ je súčasne s predložením Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predložiť aj kompletné verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu, týkajúce sa stavebných prác a uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom (s odkladom účinnosti do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM).

Ostatné informácie

Pri predložení ŽoPPM musí žiadateľ predložiť právoplatné stavebné povolenie resp. iný doklad, oprávňujúci na realizáciu stavby. V rámci projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky výzvy týkajúce sa požiadaviek na energetickú efektívnosť stavby a vybavenia v zmysle Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov, pri existujúcej projektovej dokumentácii skontrolovať súlad s uvedenou príručkou

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom