• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO6-SC61-2021-85 - Podpora efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Trnavský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO6-SC61-2021-85 - Podpora efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Trnavský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 16. 11. 2021

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom je Trnavský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP, a v rámci neho je oprávnený konať štatutárny orgán alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom na základe predloženého splnomocnenia.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tohto vyzvania je definovaná v súlade s podmienkami IROP na územie Trnavského samosprávneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • 1. Oblasť podpory administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie
odbornosti zamestnancov:
 • A. platy/mzdy, odmeny, odvody zamestnávateľa, dohody mimo pracovného pomeru;
 • B. interné a externé vzdelávanie zamestnancov (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, tuzemské/zahraničné pracovné cesty a pod.)

vrátane mzdových výdavkov a výdavkov na vzdelávanie v súvislosti so zabezpečením administratívnych kapacít podieľajúcich sa na príprave tematicky príbuzného OP pre ďalšie programové obdobie a ukončovanie pomoci programového obdobia 2007 -2013.

 • 2. Oblasť materiálno – technického, priestorového a prevádzkového
zabezpečenia a jeho modernizácia:
 • A. Materiálno-technické, priestorové a prevádzkové zabezpečenie v rámci všetkých procesov týkajúcich sa realizácie OP;
 • B. vybavenie IKT vrátane potrebného hardvéru, softvéru, prevádzkovej podpory a licencií;
 • C. prevádzkové zabezpečenie (výdavky na prevádzku a údržbu a pod.) a režijné náklady;
 • D. podpora účasti zamestnancov na zahraničných a tuzemských pracovných cestách súvisiacich s implementáciou OP, príp. s prípravou nasledujúceho programového obdobia.

Dĺžka realizácie projektu

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP RO bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby.
Z hľadiska časovej oprávnenosti musí výdavok skutočne vzniknúť a byť uhradený medzi 1. januárom 2019 a 31. decembrom 2023.
V rámci vyzvania nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní počiatočného a konečného termínu na vznik oprávnených výdavkov v súlade so všeobecným nariadením.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
samospráva 0 100

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom