• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ
Splníme Vám viac ako len 3 želania

OPLZ-PO5-2017-2 Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 12. 2017

Predmet podpory

Zámerom je poskytnúť žiakom z MRK systém podpory prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na základnej škole až po ukončenie stredoškolského vzdelávania, a tým pomôcť k zlepšeniu ich školských výsledkov, eliminácii predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky (opakovanie ročníkov) a preraďovaniu do špeciálnej základnej školy, úspešnému prijatiu na strednú školu a ukončeniu strednej školy (ideálne s maturitou).

Operačné programy

  • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

  • Mimovládne neziskové organizácie6: občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie
  • Cirkevné právnické osoby, podľa § 19 zákona č. 308/1991 Z.z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Žiadatelia musia preukázať dátum vzniku najneskôr k 31.12.2016 vrátane. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci špecifického cieľa 5.1.1 „Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie“ je pre túto výzvu v zmysle OP ĽZ oprávnený typ aktivity:

Systematické poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Názov hlavnej aktivity:

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK

V rámci hlavnej aktivity môže žiadateľ poskytovať mentorskú podporu aj samostatne bez poskytovania tútoringu, tzn. poskytovanie tútoringu je dobrovoľné, a to v prípadoch ak je ho potrebné poskytovať na základe individuálnych potrieb mentorovaných žiakov.

Poskytovanie tútorskej podpory bez mentoringu nie je v rámci hlavnej aktivity oprávnené.

Obsahový rámec poskytovania mentorovania je uvedený v prílohe č. 8 výzvy „Štandardná stupnica jednotkových nákladov pre výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPLZPO5-2017-2“. Obsahový rámec tútorovania je uvedený v prílohe č. 4 výzvy „Zoznam skupín oprávnených výdavkov“.

Dĺžka realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov.
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Vzdelávanie
  • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 31 rokov
  • NNO, cirkev
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
NNO, cirkev 0 95 23 800 213 800

Oprávnené výdavky

Skupina 521 Mzdové výdavky

Oprávnené výdavky zahŕňajú hrubú mzdu a povinné odvody platené zamestnávateľom v zmysle platnej legislatívy vo výške 35,2 %

Za oprávnené výdavky sa považujú:

Mzdové výdavky zamestnancov žiadateľa/prijímateľa bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu;

do oprávnených výdavkov sú zahrnuté náklady na odmenu pre interný manažment v maximálnej výške oprávneného výdavku 15,4 EUR/osobohodinu.

Ďalšie podmienky oprávnenosti výdavku:
- za oprávnené činnosti sú považované najmä na činnosti ako napr.: finančné riadenie projektu, vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu Zmluvy o NFP, napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu,
- maximálny počet oprávnených osobohodín je 16/mesiac,
- motivačné odmeny, resp. prémie alebo rôzne variabilné zložky naviazané napr. na hospodárske výsledky prijímateľa budú považované za neoprávnený výdavok.

Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s realizáciou aktivít projektu vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §223

- 228 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (t.j. dohoda o vykonaní práce, d ohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov):

do oprávnených výdavkov sú zahrnuté náklady na odmenu pre interný manažment v maximálnej výške oprávneného výdavku 15,4 EUR/osobohodinu.

Ďalšie podmienky oprávnenosti výdavku: - za oprávnené činnosti sú považované najmä na činnosti ako napr.:

finančné riadenie projektu, vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu Zmluvy o NFP, napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu,
- maximálny počet oprávnených osobohodín je 16/mesiac,
- motivačné odmeny resp. prémie alebo rôzne variabilné zložky naviazané napr. na hospodárske výsledky prijímateľa budú považované za neoprávnený výdavok.

Do oprávnených výdavkov sú zahrnuté náklady na odmenu Tútora v maximálnej výške oprávneného výdavku 8,16 EUR/osobohodina.

Ďalšie podmienky oprávnenosti výdavku:

- maximálny počet osobohodín je stanovený na 2 osobohodiny/týždenne/1 dieťa,
- minimálne predpoklady a kritériá na pozíciu tútor: minimálne študent 1. ročníka VŠ relevantnej k doučovanému predmetu, požiadavka na prax v oblasti práce s deťmi/mládežou (nie nevyhnutne v tútoringu) viac ako 2 roky; morálna bezúhonnosť, odporúčaná znalosť materinského jazyka žiaka, ak ním nie je jazyk slovenský (rómsky prípadne maďarský jazyk),
- príklad pracovných činností tútora:
- aktivity na zlepšenie výsledkov žiakov na základných a stredných školách,
- príprava žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy a ukončenie strednej školy maturitnou skúškou,
- doučovanie žiakov s cieľom zlepšenia ich prospechu, konzultovanie a precvičovanie učiva,
- pravidelná komunikácia s mentorom doučovaného žiaka s cieľom čo najefektívnejšieho nastavenia doučovania, ktoré má prispieť k celkovému osobnostnému rozvoju žiaka a jeho úspešnosti v škole,
- komunikácia so školou žiaka s cieľom zistenia jeho potrieb súvisiacich s doučovaným/i predmetom/tmi,
- komunikácia s rodičmi žiaka s cieľom ich informovania o jeho pokroku.


do oprávnených výdavkov sú zahrnuté náklady na odmenu Lektora pre tréning mentorov maximálnej výške oprávneného výdavku 27,00 EUR/osobohodinu.

Ďalšie podmienky oprávnenosti výdavku:
- za oprávnené sa považujú iba výdavky na úvodný tréning mentorov zameraný na hlbšie porozumenie problematiky, predstavenie metód práce a očakávaní mentorského programu,
- minimálne predpoklady a kritéria na pozíciu lektor: požiadavka na odbornú prax v oblasti tréningu mentorov viac ako 4 roky,
- maximálne trvanie tréningového dňa je 8 hodín,
- minimálny počet účastníkov tréningu 4,
- v rámci projektu sa 1 mentor môže tréningu zúčastniť len raz


Skupina 910 Jednotkové výdavky

V rámci projektu sa umožňuje uplatňovanie štandardnej stupnice jednotkových nákladov, ktorá je prílohou tejto výzvy.

Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto mentora je stanovená:
v sume 71,00 EUR na mesiac v prípade, že mentoruje 1 dieťa,
v sume 142,00 EUR v prípade, že mentoruje 2 deti,
v sume 213,00 EUR v prípade, že mentoruje 3 deti.

Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva

Skupina 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená na 40% priamych oprávnených výdavkov na zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov (podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia o ESF č. 1304/2013). Za oprávnené výdavky v rámci projektu sú považované všetky výdavky, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky oprávnenosti, musia súvisieť s realizáciou projektu a spĺňať zásadu hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.


Spôsob výkonu kontroly v prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov

Prijímateľ v rámci overenia správneho uplatnenia paušálnej sadzby je povinný preukazovať výstupy a výsledky podľa aktivít projektu a uchovávať súvisiace účtovné náležitosti a výstupy individuálne podľa aktivít.

Pri použití paušálnej sadzby nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady kategórií výdavkov. Prijímateľ je povinný poskytovateľa uistiť, že činnosti alebo výstupy boli skutočne realizované.

Prijímateľ musí potvrdiť vykázané množstvá/dôkaz o ukončení operácie, odôvodniť ich a archivovať na účely overení a auditov v budúcnosti. Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR.

Výkon kontroly sa realizuje administratívnou finančnou kontrolou žiadostí o platbu (vykonávaná na každej predloženej žiadosti o platbu zo strany prijímateľa) a finančnou kontrolu na mieste (vykonávaná na vzorke výdavkov za účelom získania uistenia sa o správnej aplikácii zjednodušeného vykazovania) v súlade s pravidlami EŠIF.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku: 23 750 EUR

Maximálna výška príspevku: 213 750 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom