• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

 • Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov.

Operačné programy

 • Výskum a inovácie

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov
- mikropôžičkové programy SBA a SZRB
 • Podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu
- crowdfunding
- podnikateľskí anjeli
 • Podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR
- Vytvorenie siete 7 podnikateľských centier v regiónoch SR
- Služby centier (služba akcelerátora, služby inkubátora, služby co-workingu a pod.)
 • Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha.
- prezentačné a propagačné podujatia
- prezentovanie príkladov úspešných politík podpory podnikania
- podujatia zamerané na stimuláciu podnikateľských ambícií,
 • Poskytovanie dlhodobých poradenských služieb.
- systematická odborná pomoc začínajúcim podnikateľom
- poradenstvo vo fáze pred založením podniku
- poradenstvo vo fáze začatia podnikateľskej činnosti
- poradenstvo vo fáze rozbehu podnikania MSP
 • Podpora využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR (Small Business Innovation Research)
- podpora vytvárania nových inovatívnych MSP, najmä foriem start-up a spin-off.
 • Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia).
- informačného a odborného poradenstva
- krátkodobé a dlhodobé kurzy
- poskytovania incentív
- podpora inštitucionálnej národnej platformy na podporu podnikania žien
- a pod.

Podporované oblasti

 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobných technológií
 • Výskumná a inovačná infraštruktúra
 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom