• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR - Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR - Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 29. 04. 2024
Poznámka Výzva je otvorená počas celého programového obdobia, resp. pokiaľ nebudú vyčerpané finančné prostriedky pridelené každému samosprávnemu kraju.
Poskytovateľ môže uzavrieť výzvu v prípade, ak objem predložených ŽoNFP presahuje výšku finančných prostriedkov pridelených pre jednotlivé samosprávne kraje.

Predmet podpory

Cieľom výzvy je rozvíjať miestnu infraštruktúru v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti za účelom združovania všeobecných lekárov a špecialistov, vďaka čomu sa zabezpečí dostupnosť v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov na lokálnej, resp. komunitnej úrovni a vytvoria sa podmienky pre poskytovanie najmä základného sociálneho poradenstva pre klientov zariadenia. CIZS budú realizované v rámci integrovaných územných investícií, t. j. každý samosprávny kraj má vyčlenené finančné prostriedky, ktoré je v rámci daného územia možné použiť na realizáciu CIZS. Každá žiadosť o nenávratný finančný príspevok musí odzrkadľovať projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej ako „projektový zámer IÚI“), ktorý bol zaradený do zásobníka projektov a schválený Radou partnerstva v rámci príslušného samosprávneho kraja.

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • subjekt územnej samosprávy, ktorým je obec alebo VÚC,
 • nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorej zakladateľom je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt výhradne na oprávnenom území, t. j. územie celej Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnený typ akcie: Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni a poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti.
V rámci oprávnenej akcie žiadateľ môže realizovať aktivity:

 • výstavba nových budov,
 • modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • prístavba/nadstavba/stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov.
V rámci podpornej aktivity je žiadateľ oprávnený realizovať publicitu.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu a oprávnenosť výdavkov je stanovená na 30 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o NFP. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie kolaudačného konania.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Zdravotníctvo

Typ žiadateľa a výška podpory

 • samospráva
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
samospráva 0 92 0 1 391 000
nezisková organizácia 0 92 0 1 391 000

Oprávnené výdavky

Výdavky rozpočtu musia byť vynaložené na oprávnené typy aktivít a musia byť vo vecnom súlade s dokumentom metodika CIZS.

Priame výdavky

 • Dlhodobý hmotný majetok
  • 021 – Stavby
   • Realizácia nových stavieb
   • Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, nadstavby, prístavby, stavebné úpravy
   • Búracie práce
   • Stavebný dozor
   • Prípravná a projektová dokumentácia
  • 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
   • Nákup interiérového vybavenia
   • Nákup a modernizácia prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
   • Nákup a modernizácia zdravotníckych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
   • Nákup a modernizácia výpočtovej techniky
   • Nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky
   • Nákup a modernizácia komunikačnej infraštruktúry
  • 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
   • Technické rekultivácie
   • Ostatné
 • Služby
  • 518 – Ostatné služby
   • Všeobecné služby
   • Špeciálne služby
   • Štúdie, expertízy, posudky,
   • Energetické hodnotenie stavby a energetický certifikát
 • Rezerva
  • 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky
   • Rezerva na nepredvídané výdavky
 • Dlhodobý nehmotný majetok
  • 013 – Softvér
   • Nákup softvéru
   • Modernizácia softvéru
  • 014 – Oceniteľné práva
   • Nákup licencií
Nepriame výdavky
 • Informovanie a komunikácia
  • 518 – Ostatné služby
   • náklady na inzerciu, publicitu

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Percentuálne limity na výdavky na stavebný dozor: max. 2,00 % z COV na stavebné práce.
 • Rezerva na nepredvídané výdavky: max. 3 % COV projektu na stavebné práce bez započítanej rezervy) resp. max. 3 % COV projektu na poskytnutie služieb stavebného dozoru (bez započítanej rezervy).
 • Trvalá tabuľa/Pútač: max. 400,- eur bez DPH / 1 trvalá tabuľa alebo pútač
 • Plagát: max. 30,- eur bez DPH / 1 plagát
 • Energetický certifikát, tepelno-technický posudok a pod. vydaný pred prístavbou/nadstavbou/rekonštrukciou, ktorý je potrebný pre splnenie podmienky zásady „nespôsobovať významnú škodu“: max. 3 000 eur/ jedna poskytnutá služba.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom