• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 10. 2017

Predmet podpory

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Operačné programy

  • Výskum a inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.: a) osoby zapísané v obchodnom registri; b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov. Za začiatok podnikania sa považuje u živnostníkov dátum vydania živnostenského oprávnenia, u právnických osôb dátum zápisu do obchodného registra. V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať podmienku, že za posledných 36 mesiacov (ku dňu predloženia ŽoNFP) nedošlo k prerušeniu prevádzkovania živnosti.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre túto výzvu je oprávnené nasledovné miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podporované (oprávnené) aktivity

Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zvýšenie štandardu MSP. Hlavná aktivita musí byť realizovaná prostredníctvom aktivity: A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a / alebo B. Posúdenie zhody výrobkov V rámci aktivity A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva je oprávnená realizácia nasledovných činností: a) Implementácia systému manažérstva v podniku žiadateľa (MSP) b) Certifikácia systému manažérstva akreditovaným subjektom a výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva (certifikačný orgán) c) Recertifikácia

Dĺžka realizácie projektu

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 18 mesiacov. Do lehoty na realizáciu hlavnej aktivity projektu sa nezarátava čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o poskytnutí NFP.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 1 rok
  • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
  • malý podnik (10-49 zamestnancov)
  • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 70 85 10 000 100 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 70 85 10 000 100 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 70 85 10 000 100 000

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z operačného programu Výskum a inovácie, to znamená, že musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti definovanými v prílohe č. 6 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov, pri zachovaní podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v schéme pomoci de minimis. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ. Konečná výška NFP sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, avšak celková schválená výška NFP uvedená v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP nesmie byť prekročená.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom