• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO4-SC431-2017-16 Aktualizovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO4-SC431-2017-16 Aktualizovaná výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 03. 2017

Predmet podpory

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Nárdoná diaľničná spoločnosť,a.s.)
 • obec/mesto/mestská časť
 • samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy)
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť , združenie, nadácia)
 • subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci(spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola)

Územné obmedzenie

 • typy aktivít udržateľného mestského rozvoja t.j. aktivity a)-i) sú oprávnené iba na územiach mestskej funkčnej oblasti s výnimkou MFP Bratislava
 • typ aktivity j)je oprávnený pre celú územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

Podporované (oprávnené) aktivity

 • aktivita a) - opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
 • aktivita b) - opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.);
 • aktivita c)- prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
 • aktivita d) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
 • aktivita e) - aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
 • aktivita f) - zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 • aktivita g)- v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.
 • aktivita h) - multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
 • aktivita i) budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
 • aktivita j) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Typy aktivít a), b) zamerané na neinvestičné aktivity (tzn. vypracovanie plánov, máp, dokumentov) sa musia realizovať výlučne ako samostatný projekt a nie je možné ich realizovať v kombinácii s typmi aktivít c) až j). Kombinácia typov aktivít a) (neinvestičné projekty) a b) v rámci jedného projektu je možná. Typ aktivity a) zameraný na investičné aktivity (budovanie protihlukových stien a bariér, protihlukovej výsadby, protihlukovej izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií) je možné realizovať samostatne alebo spolu s typmi aktivít c) až i). Typy aktivít c) až i) je možné v rámci projektu realizovať samostatne aj vo vzájomnej kombinácii. Typ aktivity j) sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho realizovať v kombinácii s typmi aktivít a) až i).

Súčasťou typu aktivity b) sú výlučne neinvestičné aktivity - koncepčné dokumenty za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia: dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách, koncepčné materiály v oblasti zelenej infraštruktúry napr. generálny plán zelene, miestny územný systém ekologickej stability, dokument starostlivosti o dreviny.

Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity j) sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.

Dĺžka realizácie projektu

 • nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy

 • Výzva je aktuálne uzatvorená pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).
 • termín uzatvorenia hodnotiaceho kola č.4 bol stanovený na 9.4.2018

Oprávnené výdavky

 • vypracovanie plánov a dokumentov v rámci aktivít a) a b)
 • stavebné práce
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • stavebný dozor
 • autorský dozor
 • technické rekultivácie
 • nákup pozemkov ( max. 10% celkových oprávnených nákladov)
 • služby
 • osobné výdavky zamestnancov prijímateľa

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • Celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 800 000 Eur (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy pod písmenom:
  • a) nesmie presiahnuť 800 000 Eur,
  • b), c), d), e) nesmie presiahnuť 760 000 Eur,
  • f) nesmie presiahnuť 720 000 Eur.

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP RO/SO pre IROP bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby

Ostatné informácie

 • Výzva je aktuálne uzatvorená pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).
 • termín uzatvorenia hodnotiaceho kola č.4 bol stanovený na 9.4.2018

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom