• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR - Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR - Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 28. 05. 2024

Predmet podpory

Komplexná podpora a rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov (ďalej ako „RIE“) a mestských inovačných ekosystémov (ďalej ako „MIE“) prostredníctvom podpory koordinačných, kooperačných a komunikačných aktivít a regionálnych/mestských inovačných autorít funkčných na princípe tripartity (možnosť aj štvorpartity), podľa špecifík a potrieb vyšších územných celkov/udržateľného mestského rozvoja (ďalej ako „VÚC/UMR“) v súlade s Opatrením 1.1.3.1. (ktorého obsah je orientovaný na prepájanie hlavných aktérov a budovanie inovačného ekosystému v území) Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 (ďalej ako „NS VVaI“), s požiadavkou na prepojenie v rámci 5 domén Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej ako „SK RIS3 2021+“), Integrovanej územnej stratégie územia, Regionálnej inovačnej stratégie a s prihliadnutím na odporúčania EK CuRI.
Oprávnené aktivity sa sumárne nazývajú Medzisektorové inovačné partnerstvá (ďalej ako „MIP“).

Operačné programy

 • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

 • Záujmové združenia právnických osôb zriadené v zmysle § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (zriadené alebo založené prostredníctvom vyššieho územného celku/obce (mesta)),
 • Vyššie územné celky v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch) s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja,
 • Obec (mesto) v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s výnimkou obcí (miest) v rámci Bratislavského kraja,
 • Neziskové organizácie zriadené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (zriadené alebo založené prostredníctvom vyššieho územného celku/obce (mesta)).

Územné obmedzenie

Oprávneným územím realizácie projektu je menej rozvinutý región, t. j. územie všetkých krajov SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • Oprávnené kľúčové aktivity:
  • Budovanie a prepojenie regionálnych inovačných ekosystémov,
  • Podpora tvorby a implementácie regionálnej/mestskej inovačnej stratégie,
  • Mapovanie a benchmarking,
  • Vytváranie sietí a zdieľanie znalostí.
Povinnou podmienkou je, že vyššie uvedené aktivity musia byť v súlade aspoň s jednou z domén SK RIS3 2021+:
 • Doména 1: Inovatívny priemysel pre 21. storočie,
 • Doména 2: Mobilita pre 21. storočie,
 • Doména 3: Digitálna transformácia Slovenska,
 • Doména 4: Zdravá spoločnosť,
 • Doména 5: Zdravé potraviny a životné prostredie
a zároveň aktivity budú v súlade s Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií 2030 (Príloha 1: Akčný plán – Opatrenie 1.1.3.1.) ako aj s obsahom príslušného PZ IÚI/PZ IÚI UMR

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Minimálna výška NFP: 250 000 EUR

 • samospráva
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 100
nezisková organizácia 0 100
združenie právnických osôb 0 100

Oprávnené výdavky

 • 1. Dlhodobý hmotný majetok:
  • Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)
 • 2. Dlhodobý nehmotný majetok:
  • softvér (013)
  • oceniteľné práva (014)
  • ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)
 • 3. Služby:
  • Cestovné náhrady (512)
  • Ostatné služby (518)
 • 4. Osobné výdavky:
  • Mzdové výdavky (521)
 • 5. Zásoby:
  • zásoby (112), t. zn. materiál (kancelársky, spotrebný materiál), telekomunikačná a výpočtová technika
 • 6. Paušálna sadzba na nepriame výdavky vo výške 7 % priamych výdavkov.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom