• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 06I01-20-V01 - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl
Splníme Vám viac ako len 3 želania

06I01-20-V01 - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 24. 08. 2022

Predmet podpory

Odstránenie architektonických bariér v prípade 252 budov stredných škôl, ktoré k 15.09.2021 evidovali 275 a viac žiakov, podľa zadefinovaných štandardov.

Operačné programy

 • Vzdelávanie

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ strednej školy),
 • b) Subjekt verejnej správy - obec, mesto, VÚC , právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/VÚC (ako zriaďovateľ strednej školy),
 • c) Mimovládne/neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ strednej školy,
 • d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba/fyzická osoba ako zriaďovateľ strednej školy),
 • e) Stredná škola v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň musí byť splnené, že minimálny celkový počet žiakov na škole je v počte 275.

Indikatívny zoznam predpokladaných potenciálnych žiadateľov, ktorý vyplynul z výsledkov uskutočnenej gap analýzy, je prílohou č. 5 výzvy.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú výdavky určené na zabezpečenie:

 • architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti, alebo
 • architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácií s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou.
Prostriedky mechanizmu budú použité na odstránenie fyzických, informačných a technologických bariér v školskom prostredí na stredných školách. V súvislosti s danou investíciou bol vypracovaný Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení. V manuáli sa vymedzili štandardy debarierizácie tak, aby zodpovedali skutočným potrebám detí, žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a rešpektovali princípy univerzálneho dizajnu. Žiadateľ je povinný si zvoliť minimálne jednu z vyššie uvedených aktivít, alebo kombináciu uvedených aktivít. Žiadateľ by mal postupovať v zmysle Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení.

Dĺžka realizácie projektu

Z prostriedkov mechanizmu možno financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) začala až 1. februára 2020 alebo neskôr a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií obsiahnutých v Pláne obnovy a odolnosti. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.6.2025 a to vrátane týchto dní. Do 30.6.2025 musí byť odstránená architektonická bariéra/y.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj
 • Vzdelávanie

Typ žiadateľa a výška podpory

Mnimálny celkový počet žiakov na škole je v počte 275.

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • NNO, cirkev
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie fyzických osôb
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max. min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 0 130 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 0 130 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 0 130 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 0 130 000
NNO, cirkev 0 100 0 130 000
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 100 0 130 000
štátna správa 0 100 0 130 000
nezisková organizácia 0 100 0 130 000
združenie fyzických osôb 0 100 0 130 000

Oprávnené výdavky

 • stavebné práce a stavebné úpravy,
 • ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie,
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou,
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad (ak relevantné),
 • projektová dokumentácia (v rátane odborných posudkov napr. ako statický posudok, ak relevantné),
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné),
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)9,
 • daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
 • rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)10,
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Maximálna výška púríspevku je 130 000 EUR na žiadateľa.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom