• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • PSK-MZP-011-2024-FA-KF - Sanácia environmentálnych záťaží - druhá fáza
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PSK-MZP-011-2024-FA-KF - Sanácia environmentálnych záťaží - druhá fáza


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 19. 02. 2024

Predmet podpory

Cieľom výzvy je podpora druhej fázy projektov, ktoré sú zamerané na uskutočnenie sanácie environmentálnych záťaží, pri ktorých zo zákona prechádza povinnosť sanácie na štát a ktorých prvá fáza bola podporená z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020, pričom tieto projekty nespĺňajú podmienky na priame poskytnutie príspevku podľa čl. 118a nariadenia o spoločných ustanoveniach.

Operačné programy

  • Nezaradené

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, disponujúce právoplatným rozhodnutím o schválení ŽoNFP6 pre realizáciu prvej fázy projektu v rámci 5. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží (kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-5) vyhlásenej v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

  • štátna správa
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
štátna správa 0 100

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom