• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná výzva Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná výzva Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií

Predmet podpory

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • a) verejný sektor (obce, združenia obcí),
 • b) vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
 • c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Žiadatelia uvedení pod písmenom b) a c) musia s ohľadom na zabezpečenie výkonu verejných úloh (t.j. zásobovania pitnou vodou a odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktoré predstavujú plnenie samosprávnych úloh) spĺňať podmienku, že sú v 100% vlastníctve obcí. Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

Územné obmedzenie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná v súlade s podmienkami IROP na území celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • a. rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach okrem prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné zdroje, ktoré sú predmetom podpory v rámci OP KŽP (Operačný program Kvalita životného prostredia),
 • b. rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach,
 • c. budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS,
 • d. budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový,
 • e. rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;
 • f. intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so zohľadnením kvantitatívneho stavu daného vodného útvaru pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;
 • g. budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, Základné obmedzenie je dané súčasným systémom riadenia fondov EU, kde lehota ukončenia projektov je stanovená na 30.6.2022

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 90
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 90
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 90
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 90
samospráva 0 95

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 8 mil. EUR. Odporúčame začať čo najskôr s prípravou projektovej dokumentácie vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou ŽoNFP je aj právoplatné stavebné povolenie.

Oprávnené výdavky

021 - Stavby

 • Stavebné práce
 • rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach (okrem prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné zdroje)
 • rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach,
 • budovanie verejných vodovodov (okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO),
 • budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd ,
 • rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;
 • intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so zohľadnením kvantitatívneho stavu daného vodného útvaru pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;
 • budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu, resp. ich kvalita nezodpovedá požadovaným normám;
 • demolácia a následná úprava verejnej komunikácie realizovaná v nevyhnutnom rozsahu v priamej väzbe na projekt;
 • prípravná a projektová dokumentácia - vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia);
 • stavebný dozor;
 • odborný autorský dohľad.

027 – Pozemky
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu.

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) je mimo stavebných prác
 • nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok

518 – Ostatné služby
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu);

521 – Mzdové výdavky Len výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky):
 • Celková cena práce (§ 130 ods. 5 Zákonníka práce) za zamestnancov prijímateľa;
 • cena práce (odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru a zákonné odvodov zamestnávateľa) za zamestnancov prijímateľa, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223-228a z. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Oprávnené sú iba výdavky priamo súvisiace s prípravou a riadením projektu (manažér prípravy projektu, manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)6. Výdavky sú oprávnené výlučne na uvedené pozície a musia výlučne súvisieť s prípravou žiadosti o NFP a implementáciou projektu.

930 – Rezerva na nepredvídané výdavky V súvislosti s rezervou na nepredvídané výdavky sú oprávnenými dodatočnými výdavkami:
a) dodatočné výdavky za stavebné práce (tzv. naviac práce) – stavebné práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v zmluve o dielo, (napr. v projektovej dokumentácii), pričom priamo súvisia s cieľmi a aktivitami projektu a ich uskutočnenie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu vykonania dodatočného archeologického prieskumu a pod.).
b) dodatočné výdavky za služby stavebného dozoru – služby stavebného dozoru, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru, pričom priamo súvisia s cieľmi a aktivitami projektu a ich poskytnutie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu predĺženia lehoty výstavby),

Doplňujúce a špecifické informácie

Uvedené informácie vychádzajú z poslednej realizovanej výzvy, pripravovaná výzva sa môže v závislosti od rozhodnutia Riadiaceho orgánu v niektorých podrobnostiach resp. podmienkach mierne odlišovať.

Ostatné informácie

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 8 mil. EUR. Odporúčame začať čo najskôr s prípravou projektovej dokumentácie vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou ŽoNFP je aj právoplatné stavebné povolenie.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom