• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 57/PRV/2022 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Splníme Vám viac ako len 3 želania

57/PRV/2022 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 30. 06. 2022 do 30. 08. 2022

Predmet podpory

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

MAS, ktorá je vybraná riadiacim orgánom na implementáciu stratégie miestneho rozvoja a má právnu formu občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zároveň oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • a) MAS, ktorej bolo zo strany PPA vydané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny,
 • b) MAS, ktorá má vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP na financovanie implementácie stratégie CLLD riadiacim orgánom IROP (výzva č. IROP-PO5-SC511/512-2018-28),
 • c) MAS, ktorá má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP s PPA na základe Rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre podopatrenie 19.4 (výzva č. 27/PRV/2018) a/alebo,
 • d) MAS, ktorá má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom IROP na základe Rozhodnutia o schválení ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (výzva č. IROP-PO5-SC511-2019-51) a,
 • e) MAS, ktorá má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom IROP na základe Rozhodnutia o schválení ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD ( výzva č. IROP-PO5-SC511-2017-23),
 • f) MAS, ktorej bola pridelená dodatočná alokácia na základe „Oznámenia o pridelení dodatočnej alokácie“ v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022 zverejnenom na webovom sídle PPA.

Podporované (oprávnené) aktivity

Oprávnené sú aktivity spojené s riadením uskutočňovania stratégii CLLD, animáciou a oživovaním stratégií CLLD. Realizácia oprávnených aktivít priamo súvisí s úlohami, ktoré bude vykonávať MAS v zmysle ustanovenia článku 34 ods. 3 písm. a ) až písm. g) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú́ spoločné́ ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú́ všeobecné́ ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1303/2013“).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • združenie právnických osôb

Oprávnené výdavky

1. Prevádzkové náklady MAS spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (ďalej len „prevádzkové náklady“):

 • personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové náklady vrátane nákladov na prenájom kancelárskych priestorov, osobné náklady, poistenie);
 • informačné akcie pre zamestnancov a členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD;
 • náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadnutí národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS;
 • finančné náklady, napr. bankové poplatky;
 • náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD 
na úrovni MAS.

2. Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD (ďalej len „animačné náklady“):
 • propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
 • výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS 
a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
 • informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

3. Celkové náklady na prevádzkové a animačné náklady zmysle ods. 1 a 2 nesmú presiahnuť 20 % celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie CLLD. Animačné náklady musia tvoriť minimálne 15 % a maximálne 25 % z celkových výdavkov v rámci chodu MAS a animácii.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

350 000 € + (počet obyvateľov MAS)*X + (rozloha územia MAS)*Y + (miera nezamestnanosti MAS mínus 13,5%)* Z + (počet obcí)*W
Koeficienty:
X = 9,66
Y = 1 150,61
Z = 110 413,32
W = 12 395,25

Doplňujúce a špecifické informácie

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 30. 7. 2022
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola - 30. 8. 2022
Termín uzavretia 3. - n. hodnotiaceho kola - Posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom