• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 09I02-03-V03 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery
Splníme Vám viac ako len 3 želania

09I02-03-V03 - Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 08. 2023
Poznámka K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Predmet podpory

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Operačné programy

 • Veda, výskum, inovácie

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • A. Realizácia výskumno – vývojových služieb, ktorých cieľom je pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov, služieb alebo procesov a aplikovanie znalostí a technológií do praxe (t. j. najmä meranie, diagnostika, testovanie, skúšky, rozbory, analýzy, overovanie, výpočty, návrhy nových systémov, technologických postupov, unikátnych konštrukčných riešení, modelovania, vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadení, prvkov systému, prototypu, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu (výrobku, služby alebo procesu), optimalizácia procesov, vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov a pod.). Ide o poskytovanie expertných a podporných služieb v oblasti inovácií od organizácií akreditovaných na výskum a vývoj s cieľom začatia či zintenzívnenia inovačných aktivít malých a stredných podnikov.

Pre oprávnenú aktivitu typu A. je akceptovaný výstup vo forme štúdie, analýzy, výskumnej správy, postupov alebo procesov, technickej alebo výkresovej dokumentácie nových/inovovaných produktov a prípadné dodanie ich modelov alebo prototypov a funkčných vzoriek a pod.

Z hľadiska obsahovej stránky projektu, projekt realizovaný aktivitou A. musí spĺňať nasledovné kritériá:
 • navrhované realizované činnosti sú prínosné a jednoznačne dôjde k prenosu znalostí a technológií do praxe vo forme inovácií,
 • žiadateľ má po realizácii projektu zrejmý potenciál zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom vývoja, vylepšenia, inovácií existujúcich produktov, služieb a/alebo procesov, alebo sú aplikované znalosti a technológie prínosné pre žiadateľa alebo jeho zákazníka.

Upozorňujeme, že prijímateľ bude povinný predložiť alebo jednoznačne preukázať zrealizovaný výstup aktivity A., čo bude zo strany sprostredkovateľa overované pri kontrole žiadosti o platbu.

 • B. Ochrana práv priemyselného vlastníctva (preplatenie správnych a udržiavacích poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí);

Pre oprávnenú aktivitu typu B. je akceptovaný výstup vo forme prihlášky na úžitkový vzor (technické riešenie) alebo vo forme patentovej prihlášky a poplatkov za udržiavanie platnosti patentu/úžitkového vzoru.

Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne jednej z vyššie uvedených aktivít projektu.

Ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené najneskôr do 31. 12. 2025. Doba realizácie projektu je najviac 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Upozorňujeme, že žiadateľ/prijímateľ je oprávnený začať realizáciu aktivít projektu aj pred predložením žiadosti, avšak najskôr od dátumu vyhlásenia tejto výzvy.

Dĺžka realizácie projektu

Posudzovanie žiadostí sa bude vykonávať priebežne počas doby trvania výzvy. Žiadateľ môže predložiť žiadosť kedykoľvek najskôr 1 mesiac odo dňa vyhlásenia výzvy, t. j. od 14.08.2023 do dňa jej uzavretia.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Výskumná a inovačná infraštruktúra

Typ žiadateľa a výška podpory

Alokácia výzvy je 9 146 400 EUR

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
min. max.
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 85 2 000 15 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 85 2 000 15 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 85 2 000 15 000

Oprávnené výdavky

Za oprávnené výdavky sa pre účely tejto výzvy považujú výdavky súvisiace s poskytovaním služieb výskumu a vývoja, resp. výdavky na úhradu správnych a udržiavacích poplatkov súvisiacich s ochranou práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Z hľadiska časovej oprávnenosti musia výdavky projektu vzniknúť najskôr v deň začatia realizácie projektu, (pri rešpektovaní podmienky, že deň začatia realizácie projektu nesmie predchádzať dňu vyhlásenia tejto výzvy) a najneskôr v deň ukončenia vecnej realizácie projektu, nie však neskôr ako 31. 12. 2025.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom