• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach
Splníme Vám viac ako len 3 želania

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA: Odkanalizovanie a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Predmet podpory

1.2.1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Odkanalizovanie a ČOV, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce,
 • združenia obcí,
 • vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií podľa zákona

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci uvedenej aktivity bude finančná pomoc smerovaná na:

 • Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.

Finančná pomoc sa nevzťahuje na prípady, ak ide o vybudovanie čistiarní odpadových vôd za predpokladu existencie stokovej siete (vybudovaná min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie).

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Kanalizácie a ČOV, zásobovanie vodou

Typ žiadateľa a výška podpory

 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva

Doplňujúce a špecifické informácie

 • súlad s Národným programom SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS
koncepčné dokumenty
 • Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice 91/271/EHS, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, plány rozvojov verejných vodovodov a verejných kanalizácií krajov, Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a plán manažmentu správneho územia povodia Visly, nariadenie vlády SR č. 279/2011 Z. z.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom