• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • AKTUALIZOVANÁ: OPLZ - PO6 - SC61 3 - 201 7 - 2 Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriad
Splníme Vám viac ako len 3 želania

AKTUALIZOVANÁ: OPLZ - PO6 - SC61 3 - 201 7 - 2 Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriad


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 26. 05. 2017 do 02. 07. 2018

Predmet podpory

Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania KC

Operačné programy

 • Ľudské zdroje

Oprávnenosť žiadateľa

 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“),
Neziskový sektor:
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • cirkev a náboženské spoločnosti,
 • združenia.
Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 1.1.2016 vrátane. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.
Žiadateľ z neziskového sektora musí byť poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách najneskôr ku dňu podania ŽoNFP.

Územné obmedzenie

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj)
NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj)
NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj)

Podporované (oprávnené) aktivity

V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné 3 typy aktivít:
A. Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier
Názov hlavnej aktivity: Modernizácia a rekonštrukcia KC
B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
Názov hlavnej aktivity: Prestavba existujúcich objektov na KC
V rámci typov aktivít A a B bude podpora zameraná na:

 • prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukciu stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona), vrátane bezbariérových úprav stavieb;
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena kotlov a vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov a pod.);
 • obstaranie vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia
C. Podpora výstavby nových komunitných centier
Názov hlavnej aktivity: Výstavba KC
Podpora bude zameraná na:
 • výstavbu nových stavieb pre účely budovania nových zariadení komunitných centier
 • obstaranie vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia
Žiadateľ si vyberie z predchádzajúcich 3 typov aktivít 1 typ aktivity.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Integrácia MRK

Typ žiadateľa a výška podpory

Povinná história Od 0 rokov
 • NNO, cirkev
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95

Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky štvrtého hodnotiaceho kola výzvy, ktorá je stanovená na 02.07.2018

Termín uzavretia n hodnotiaceho kola: bude zverejnený na http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2.

Oprávnené výdavky

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP ĽZ, to znamená, že musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre Prioritnú os 6, ktorá je zverejnená na webovom sídle (http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty ), ako aj v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 6 tejto výzvy - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity.
Vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné zamedziť duplicite financovania výdavkov, sa za neoprávnené (t.j. neprípustné na financovanie) budú považovať všetky výdavky v rámci ŽoNFP schválenej na základe tejto výzvy, ktoré už boli od roku 2007 financované z EÚ zdrojov, zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k duplicite financovania.

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.

Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP na projekt nesmú v zmysle prílohy č. 11 výzvy „Základné technické a priestorové parametre komunitných centier“ presiahnuť:

Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na priestory: pre typ aktivít A, B: 154 500,00 EUR

pre typ aktivity C: 210 000,00 EUR

Komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory:
pre typ aktivít A, B: 206 000,00 EUR
pre typ aktivity C: 280 000,00 EUR

Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory:
pre typ aktivít A, B: 257 500,00 EUR
pre typ aktivity C: 350 000,00 EUR

Limity celkových oprávnených výdavkov sú bližšie uvedené v prílohe č. 6 tejto výzvy - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity.

Ostatné informácie

Aktualizácia výzvy sa týka termínu uzávierky štvrtého hodnotiaceho kola výzvy, ktorá je stanovená na 02.07.2018

Termín uzavretia n hodnotiaceho kola: bude zverejnený na http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom