• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštiticionálnej formy na komunitnú
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštiticionálnej formy na komunitnú


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 1. kvartál 2018

Operačné programy

  • Integrovaný regionálny operačný program

Územné obmedzenie

  • celé územie SR

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Typ žiadateľa a výška podpory

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom