• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • IROP-PO2-SC211-2017-17 - Alktualizovaná výzva prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - existujúce zariadenia
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Alktualizovaná výzva prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú - existujúce zariadenia


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 31. 08. 2018

Predmet podpory

 • podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z nštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

 • V sociálnych službách:
  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy)
  • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
  • samosprávny kraj,
  • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
  • neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia, Slovenský Červený kríž.

 • V sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava)
  • samosprávny kraj,
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • aktivita a) - rekonštrukcia, rozširovanie, a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie;
 • aktivita c) - zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. opatrenia na podporu náhradného rodinného prostredia;
 • aktivita e) - investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
 • aktivita f) - opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená výzva. Uvedené typy aktivít sú oprávnené pre sociálne služby a opatrenia SPODaSK, ktoré sú uvedené v transformačnom pláne zariadenia sociálnych služieb/SPODaSK a v projekte, pričom súčasťou projektu vždy musí byť transformácia (deinštitucionalizácia) existujúceho zariadenia.

Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Dĺžka realizácie projektu

 • maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu nie je stanovená

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 95 95
samospráva 95 100
príspevkové a rozpočtové organizácie 95 95

 • uzávierka 4. hodnotieceho kola výzvy je stanovená na 28.5.2018
 • po uzatvorení 3. hodnotiaceho kola výzvy boli v rámci celkovej alokácie výzvy 67 449 470 EUR predložené projekty v celkovej hodnote 10 116 468 EUR, zostávajúca alokácie je 57 333 002 EUR

Oprávnené výdavky

 • výstavba nových objektov
 • prístavby,nadstavby a stavebné úpravy
 • rekonštrukcie objektov
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti (iba v kombinácii s inými aktivitami)
 • stavebný dozor
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • autorský dozor
 • nákup stavieb (do 15% COV)
 • nákup pozemkov (do 10% COV)
 • nákup vybavaneia a zariadenia
 • nákup osobných automobilov
 • služby
 • osobné náklady zamestnancov prijímateľa

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

 • minimálna a maximálna výška výdavkov nie je obmedzená

Doplňujúce a špecifické informácie

 • Predmetom podpory existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorých cieľom je deinštitucionalizácia, sú už existujúce zariadenia inštitucionálneho charakteru s kapacitou nad 40 miest v jednej budove, zariadenia sociálnych služieb zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na príslušnom vyššom územnom celku, poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
 • Predmetom podpory existujúcich zariadení SPODaSK sú už existujúce detské domovy (ďalej aj „DeD”) zriadené ako „centrá detí“ a existujúce krízové strediská (ďalej aj „KS”), ktorých cieľom je deinštitucionalizácia zariadenia.
 • Podmienkou oprávnenosti aktivít je podpora takých objektov v sociálnych službách spojených s bývaním, ktoré budú mať maximálne kapacitu 6 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v 1 objekte a objektov SPODaSK spojených s bývaním detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch na základe rozhodnutia súdu s maximálnou kapacitou 10 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 1 bytovú jednotkou v 1 objekte (rodinnom dome, byte).
 • V prípade objektov krízových stredísk je podmienkou oprávnenosti aktivít podpora takých objektov, ktoré budú mať maximálnu kapacitu v súlade s príslušnými národnými stratégiami, resp. legislatívou SR a Transformačným plánom zariadenia.
 • Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s legislatívou SR, v súlade s príslušnými národnými stratégiami a v súlade s Transformačným plánom zariadenia.
 • Žiadateľ nesmie znova napĺňať kapacity do pôvodných objektov zariadení. Žiadateľ preukazuje zníženie kapacity na pôvodnom mieste poskytovania sociálnej služby / v pôvodnom zariadení SPODaSK v jednotlivých následných monitorovacích správach projektu počas obdobia udržateľnosti projektu.

Ostatné informácie

 • uzávierka 4. hodnotieceho kola výzvy je stanovená na 28.5.2018
 • po uzatvorení 3. hodnotiaceho kola výzvy boli v rámci celkovej alokácie výzvy 67 449 470 EUR predložené projekty v celkovej hodnote 10 116 468 EUR, zostávajúca alokácie je 57 333 002 EUR

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom