• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • 61/PRV/2022 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Splníme Vám viac ako len 3 želania

61/PRV/2022 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 01. 02. 2023 do 30. 10. 2023
Poznámka Harmonogram hodnotiacich kôl:
 • Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 31.5.2023.
 • Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola - 30.10.2023.
 • Termín uzavretia 3. až n-tého hodnotiaceho kola - Posledný deň každého nasledujúceho štvrtého mesiaca.

Predmet podpory

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Operačné programy

 • Program rozvoja vidieka

Oprávnenosť žiadateľa

Príjemcami pomoci sú právnické a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • a) súkromných vlastníkov a ich združení;
 • b) obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
 • c) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • d) štátu.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Podporované (oprávnené) aktivity

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, ktorých zoznam je uvedený v bode 2.2.1 výzvy;
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov, či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, zoznam je uvedený v bode 2.2.1 výzvy) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

Rozsah oprávnených činností:
 1. Čistenie plôch po ťažbe
 2. Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa
 3. Umelá obnova lesa sadbou na holine
 4. Umelá obnova lesa podsadbou
 5. Ochrana mladých lesných porastov proti burine vyžínaním
 6. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri individuálna repelentom alebo mechanická
 7. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním
 8. Nákup a inštalácia feromónových lapačov a odparníkov
 9. Plecie ruby
 10. Prečistky (čistky a prerezávky)
 11. Kladenie lapákov
 12. Asanácia lapákov odkôrnením
 13. Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,59 m3
 14. Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,60-0,99 m3
 15. Odkôrňovanie kmeňov objemovosť nad 1,00 m3
 16. Podkôrnikový pozorovateľ

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Podpora malých a stredných podnikov

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v % Výška dotácie v EUR
mikropodnik (0-9 zamestnancov) 0 100 10 000 700 000
malý podnik (10-49 zamestnancov) 0 100 10 000 700 000
stredný podnik (50-249 zamestnancov) 0 100 10 000 700 000
veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 0 100 10 000 700 000

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom